Eesti merestrateegia.2023/2

EnvirEE_2023_2_12

Mereala meetmekava ajakohastamine ja uuendamine 2020.-2023. aa

Merestrateegia meetmekava on uuendamisel. Vastavalt EL merestrateegia raamdirektiivi artiklile 17 tagavad liikmesriigid iga kuue aasta järel oma merestrateegia elementide ajakohastamise. Aastatel 2020-2022 viiakse läbi merestrateegia meetmekava uuendamine, mille raames koostatakse ajakohastatud Eesti merestrateegia meetmekava. Meetmekava ajakohastamise eesmärgiks on tuvastada puudujäägid hea keskkonnaseisundi saavutamisel (HKS) ning kehtestada vajadusel täiendavad meetmed Eesti merekeskkonda mõjutavate inimtekkeliste survetegurite ohjamiseks ja kehtestatud keskkonnasihtide ning seeläbi mereala hea keskkonnaseisundi saavutamiseks.

Ligikaudne ajakava

Eesti merestrateegia meetmekava uuendamise algataja ja kehtestaja on keskkonnaminister, koostamise korraldaja ja koostaja on Keskkonnaministeerium (kontaktisik: merekeskkonna osakonna juhataja Rene Reisner, rene.reisner@envir.ee). Eesti merestrateegia meetmekava ajakohastamist viib läbi Eesti Keskkonnauuringute Keskus.

Dokumendid

Teostatud analüüsi ja konsultatsioonide põhjal on koostatud uuendatud nimekiri merestrateegia meetmetest uueks perioodiks, uute meetmete kirjeldused, nende teostatavuse ja piisavuse analüüs:

Meetmekava koondaruanne ja lühikokkuvõte:

Eesti merestrateegia meetmekava uuendatud 2023 | 4.69 MB | pdf

Eesti merestrateegia meetmekava uuendatud 2023 – lühikokkuvõte | 106.75 KB | pdf

Meetmete ja uuringute koondnimekiri | 598.35 KB | xlsx

Teemavaldkondade aruanded:

D1/D4 Bioloogiline mitmekesisus ja toiduvõrgustik | 1.06 MB | pdf

D2 Võõrliigid | 762.07 KB | pdf

D3 Kalad | 951 KB | pdf

D5 Eutrofeerumine | 1.27 MB | pdf

D6 Merepõhja terviklikkus | 863.91 KB | pdf

D7 Hüdrograafilised muutused | 461.23 KB | pdf

D8/D9 Ohtlikud ained | 1.5 MB | pdf

D10 Mereprügi | 970.45 KB | pdf

D11 Veealune müra | 788.69 KB | pdf

Keskkonna- ja sotsiaalmajandusliku mõju analüüsid

Eesti merestrateegia meetmekava uuendatud 2023 – KSH aruanne | 10.92 MB | pdf

Eesti merestrateegia meetmekava uuendatud 2023 – sotsiaal-majanduslik analüüs | 1.47 MB | pdf

Seisukohad ja nendega arvestamine

KSH programmile esitatud ettepanekute kooskõlastustabel | 712.82 KB | pdf

KSH aruandele esitatud asjaomaste asutuste seisukohad ja nendega arvestamine | 366.41 KB | pdf

KSH aruande avalikustamisel laekunud seisukohad ja nendega arvestamine | 648.81 KB | pdf

Lühikokkuvõte inglise keeles:

English summary of the Estonian Marine Strategy Programme of Measures updated 2023 | 113.69 KB | pdf

—​

Ajalugu:

Uuendatud meetmekava eelnõu ja selle KSH aruande avalik väljapanek ja avalik arutelu

​Keskkonnaministeerium teatab veeseaduse (VeeS) § 72 lõike 3 ja haldusmenetluse seaduse (HMS) § 47 lõigete 3 ja 4 alusel uuendatud Eesti merestrateegia meetmekava  eelnõu avalikustamisest ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 41 ja § 37 lõike 1 alusel Eesti merestrateegia meetmekava 2022-2027 keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalikustamisest.

Uuendatud Eesti merestrateegia meetmekava  eelnõu ja KSH aruandega oli võimalik eelnevalt tutvuda avalikul väljapanekul (dokumendid allpool) 15.12.2022–10.01.2023. Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi meetmekava eelnõu ning KSH aruande kohta sai esitada kuni 10.01.2023 (k.a) Keskkonnaministeeriumi e-posti aadressil keskkonnaministeerium@envir.ee.

Eesti merestrateegia meetmekava uuendatud 2023 – KSH aruanne | 10.92 MB | pdf

KSH aruandele esitatud asjaomaste asutuste seisukohad ja nendega arvestamine | 366.41 KB | pdf

Detailsed analüüsitulemused on toodud avalikustatud aruannetes nimetatud teemavaldkondande kaupa allpool.

Uuendatud Eesti merestrateegia meetmekava eelnõu ja selle KSH aruande avalik arutelu toimus 13.01.2023 kell 10.00-13.00 virtuaalselt veebikeskkonnas MS Teams.

Avalikustamise ürituse (13.01.2023) Ettekanded

Merestrateegia meetmekava eelnõu tutvustus | 403.19 KB | pdf

KSH aruande tutvustus | 440.67 KB | pdf

Eesti merestrateegia meetmekava keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi nõuetele vastavaks tunnistamisest teavitamine

Keskkonnaministeerium teatab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 39 lõike 4 alusel, et on tunnistanud nõuetele vastavaks 19.07.2022 kirjaga nr 16-3/22/619-30 „Eesti merestrateegia meetmekava 2022-2027“ keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi. KSH programmi nõuetele vastavaks tunnistamise otsus ja nõuetele vastavaks tunnistatud KSH programm on leitavad Keskkonnaministeeriumi avalikust dokumendiregistrist (adr.envir.ee/default.aspx) sisestades registreerimisnumbri lahtrisse vastavalt 16-3/22/619-30 või 16-3/22/619-29.

Eesti merestrateegia meetmekava 2022-2027 KSH algatamise otsus | 184.97 KB | asice

Eesti merestrateegia meetmekava 2022-2027 keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi nõuetele vastavaks tunnistamise teade | 129.3 KB | pdf

Eesti merestrateegia meetmekava 2022-2027 KSH programm | 2.92 MB | pdf

Meetmekava ajakohastamine 2020-2022:

Eesti merestrateegia meetmekava esialgne meetmete nimekiri | 1.09 MB | pdf

Avalikustamise ürituse (09.04.2021) ettekanded:

Läänemere tegevuskava uuendamine 2021 | 1.2 MB | pdf

Merestrateegia raamdirektiiv ja selle rakendamine | 497.01 KB | pdf

Eesti merestrateegia meetmekava ajakohastamine | 1.34 MB | pdf

Merestrateegia meetmekava rakendamise aruanne 2018.-2019. aastal

Merestrateegia meetmekava vahearuanne | 1.54 MB | pdf

Merestrateegia meetmekava rakendamise vahearuanet tutvustavad slaidid | 1.39 MB | pdf

Eesti merestrateegia meetmekava 2015-2021

Eesti merestrateegia meetmekava (kinnitatud 23.03.2017) | 1.87 MB | pdf

Eesti merestrateegia meetmekava lühikokkuvõte | 403.73 KB | pdf

Summary of the Estonian Program of Measures in English | 367.11 KB | pdf

Lisa 1. Eesti merestrateegia meetmekava KSH programm | 6.75 MB | pdf

Lisa 2. Merestrateegia heakskiitmise otsus | 29.22 KB | pdf

Lisa 3. Eesti merestrateegia uued meetmed 15.09.2015 seisuga | 311.1 KB | pdf

Mere meetmekava uute meetmete sotsiaalmajanduslike mõjude hinnang | 433.36 KB | pdf

Kontakt

Eda Andresmaa, nõunik   

+372 6262 987, eda.andresmaa@envir.ee

Viimati uuendatud 30.01.2023