2021/7/8 Email RB / EE

otsime-keskkonnaspetsialisti-mura-ja-ohusaaste-valdkond
mis tõendab, et tuulepargid vähendavad looduslikku tuult 50% rohkem; 60% rohkem pilvi ja 60% niiskemat kliimat ja 0,7 kraadi kõrgemat temperatuuri

Austatud Rail Baltica juhtkond, Eesti Vabariigi ministrid, Eesti Energia juhtkond, Eleringi juhtkond ning kõik teised asjasse puutuvad pooled!

Rail Baltica 08.07.2021.a Uulus aset leidvale üritusele.
Te ei esitanud oma materjale õigeaegselt palume neid täna mitte kasutada. Palume leida uus aeg täna Uulus aset leidvale programmile.
Palume lisada kõik meie poolt esitatud argumendid oma planeerimisse. Täna palume rakendada meie küsimusi ning vastata neile.
Lisage allpool olevad küsimused/ettepanekud täna (s.o. 08.07.2021.a.) Uulus aset leidvasse päevakavasse.
Teema: Eesti Energia poolt esitatud “Riigi eriplaneeringu algatamise taotlus”:15-4/4843-1 Registreerimise kpv: 25.06.2021

Dokumendi liik: Sissetulev kiri

Lahendamise tähtaeg: 15.07.2021 https://adr.rik.ee/ram/dokument/10347202

ning

Rail Baltica-ga seonduvalt.

1.) 08.07.2021.a. kell 16.00, leiab Uulus, Häädemeeste vallas, aset Rail Baltica Pärnu maakonnaplaneeringuga seotud avalik arutelu.

https://info.railbaltica.org/ee/news/jargmisel-neljapaeval-toimub-rail-baltica-parnu-maakonnaplaneeringu-avalik-arutelu

EL reeglite kohaselt ei jää enne avalikku arutelu aega juriidilist nõu küsida. Palun tutvuge sellega: Access to justice | Euroopa Komisjon (europa.eu)

Rail Baltica-ga seonduv dokumentatsioon jõudis poolteni liiga hilja. Palun kinnitage uus toimumisaeg.Palun kasutada seda vahepealset aega allpool olevatele vastamata küsimustele vastuste andmiseks, mis peatab projekti käesolevatel trajektoori(de)l.
Palun tutvuge ka manuses oleva .pdf manusega, millele ei ole vastatud, aga nüüd tuleb Teil kõigele vastata.
Rail Baltica-le soovitame valida uue (vana) trajektoori, mis kulgeks läbi Tartu.

2.) Keskkonnaministeerium keeldus Eesti merealade planeeringu kooskõlastamisest.

https://www.err.ee/1608262698/keskkonnaministeerium-keeldus-mereala-planeeringu-kooskolastamisest

18.06.2021.a. edastasime Eesti merealade planeerimise kohta omapoolsed ettepanekud: Rahandusministeeriumi avalik dokumendiregister (rik.ee) Käsitlesime ka Rail Baltica ehitamisega seotud kaevanduslubade taotlustega seonduvat.

Ei ole vahet, kas räägime Rail Balticast või tuuleparkidest – samad pooled, samad otsustajad, kes teevad samu vigu ja ignoreerivad Euroopa Liidu reegleid. Palun tutvuge Euroopa Liidu Kohtu (ELK) 25.06.2020.a. jõustunud lahendiga No 77/20 (guugeldage ning tutvuge välismeedias kirjutatuga)

An order and a circular that set out the general conditions for the grant of development consent for the installation and operation of wind turbines must themselves be the subject of a prior environmental assessment (europa.eu)

Eelpool mainitud ELK lahendist johtuvalt, soovime juhtida tähelepanu puudustele ka Rail Baltica planeerimisel. Riigiasutused peavad kinnitama, enne töös olevate otsuse langetamist, maksimaalsed kõrgeimad väärtused näiteks tolmule kui ka mürale jne.

See reegel muudab RB trassikoridoride variandid (oranž, sinine, kollane ja roosa) kehtetuteks ning tühistab planeerimise. See tähendab, et planeering saavutab uue staatuse, millega ei ole seda kunagi olemas olnud(!).

Küsisime konkreetsed küsimused, millega palusime selget visiooni, kuidas Rail Baltica maastikule paigutatakse. Meie küsimustele ei vastatud.

Palun tutvuge EL rohepöörde fonditoetustega: https://ec.europa.eu/info/news/european-green-deal-call-commission-funds-72-projects-eu1-billion-boost-eus-green-recovery-2021-jun-03_et

Teadsime, et selle fondi rahastus oli tulemas ning seetõttu küsisime ka Rail Baltica täiteks avatava Massiaru II kaevanduse kohta küsimusi, millele ei soovitud vastata.
Rail Baltica rongid vajavad toimimiseks elektrit ning seetõttu ühendame eriplaneeringu kaablitaotluse ja Rail Baltica arenduse, sest teatati kaablist, mis pidi RB rongidele elektrit tooma. Eesti merealade planeering on kinnitamata/tühistatud ning ka RB pole kindel, kas mõlema projekti vahel ei ole kaablit vaja või on sellega hoopis kiire.

Surve lahenduste saamiseks on suur, kui Häädemeeste vallavanem, Karel Tölp suhtleb igapäevaselt Eesti Energia-ga.

Ministeeriumi vastuskirjaga soovitatakse meil:

Demokraatliku õigusriigi põhimõttest tulenevalt ja riigivõimu kuritarvitamise vältimiseks on Teil alati ka õigus oma õiguste ja vabaduste rikkumise korral kohtusse pöörduda (vt Eesti Vabariigi põhiseaduse § 15 lõige 1 lause 1). Isikute õiguste kaitse õigusvastase tegevuse eest täidesaatva võimu teostamisel on Eestis halduskohtumenetluse ülesanne (vt halduskohtumenetluse seadustiku § 2 lõige 1). “

Rahandusministeeriumi avalik dokumendiregister (rik.ee)

Meile seevastu meeldiks nõuda kahju hüvitamist hoopis selle alusel: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32020L1828

3.) Käesolevad planeeringud (Rail Baltica, Liivi lahe meretuulepark ning kaabliühendus) on EL piiriülese direktiivi vastaselt planeeritud. Eesti ja Läti ei ole omavahel suhelnud kõrgeimate väärtuste/määrade ega asukohtade osas. See viib EL kaebuseni, mis blokeerib teie rahastuse.

Toome ühe näite, millele Teie arendus(ed) pretendeerivad. Belgia ja Prantsusmaa riigipiiril olev piiriülene projekt, kus mõlemad riigid esitasid piiriülese kaebuse.

Palun tutvuge selle kaasusega: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/06/25/van-quickenborne-neemt-juridische-stappen-tegen-frans-windmolenp/

Palun tõestage, et Eestil ja Lätil on olemas tugev piiriülene kokkulepe, mis puudutab nii ELWIND projekti (Liivi lahe tuulepark), Rail Baltica projekti kui ka nende projektide kaabliühendusi enne kui kaebuse esitame ning teie rahastuse blokeerime.

Oleks ju hullumeelne (ja väga mitte roheline) kui igal riigil on oma kaabel?

Palun tutvuge: MSP Directive (2014/89/EU) Art 11 Cooperation among Member State

4.) Rikutakse ka EL piirkonnaülene võimsuse – 70% eesmärki. Palun tutvuge: https://extranet.acer.europa.eu/en/Electricity/Market%20monitoring/Pages/Cross-zonal-capacity-70-target.aspx

Samuti ei saa me endale ka seda lubada, et Eesti Energial ja Eleringil on igaühel oma kaablid.EL reeglite järgi anti Eesti sõltumatu ja iseseiseva elektri ja gaasi ühendsüsteemihalduri kohutstused Elering-ile. Palun tutvuge: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32019L0944

Palun rakendage kõiki EL piiriüleseid Direktiive nagu näiteks 2019/1160.

Viimane rakendub 2. augustist 2021.a. alates, mida tuleb nii Rail Baltica-le kui ka kaablile kohaldada.

Palun tutvuge: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L1160&from=EN

Austage palun EL projektidele mõeldud seadusi/reegleid enne kui raha küsima lähete, sest väljapoole paistab selline EL-meelse Eesti käitumine väga kehvalt. Toome näite: Euroopas ei aktsepteerita Venemaal väljatöötatud Spotniku vaktsiini enne testimist. Sisuliselt sama kehtib nii tuuleparkide kui ka raudtee rajamise kohta.

Nüüd palun lugege meie kirja kolme esimest punkti uuesti.

Vastutustundlikkust.

MTÜ Puhas Silmapiir

On 01/07/2021 12:23,   MTÜ Puhas Silmapiir  wrote:

Head Häädemeeste vallavolikugu liikmed, vallavanem ja vallavalitsuse liikmed.

Hollandi õiguskantsler nägi tõsist vaeva ning töötas Euroopa Liidu reeglite kallal. Rahvusvaheline tunnustatud advokaadibüroo selgitab, kuidas reegleid tuleb järgida ja kõigil on õigus nende käest nõu küsida:  https://www.debrauw.com/articles/council-of-state-rules-on-norms-for-low-frequency-noise-caused-by-dutch-wind-farms

See on EU vaade Euroopa Liidu Kohus (ELK) 25.06.2020.a. jõustunud ELK kohtulahendile No 77/20 https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-06/cp200077en.pdf ja oli peamine põhjus, mille pärast merealade planeerimine jäi Keskkonnaministeeriumi poolt kinnitamata (koos meie 60-leheküljelise mereplaneerimis visiooni ja kommentaaridega).https://www.err.ee/1608262698/keskkonnaministeerium-keeldus-mereala-planeeringu-kooskolastamisest

 Sama reegel peatab ka Rail Baltica projekti, sest kõigepealt tuleb määrata näiteks tolmu maksimaalne tase õhus. Merekaablite kaoks on vaja määrata kõigepealt maksimaane elektromagnetilise kiirguse tase jne.Kõigepealt tuleb küsida õiguskantsleri käest nii nagu kõik teised riigid seda teevad. Mereplaanis tõime välja ka mõned EL seadused, millega Eestil tuleb harjuda. Sellegi poolest on neid väga palju rohkem, millega tuleb kohaneda.

 Meie valla jaoks tähendab see eelkõige rahu saabumist. Võimalus on saada kahe väga suure fondi toetust, mis soovivad meile paremat tulevikku: https://ec.europa.eu/info/news/european-green-deal-call-commission-funds-72-projects-eu1-billion-boost-eus-green-recovery-2021-jun-03_et ( 7. peatükk – wetlands.org ja teised) ja/või  https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/funding/emfaf_et

See on üks võimalus, kuidas Häädemeeste territoorimil kulgevatest jõgedest saaksid  Liivi lahe 10 000(!) km2 parimad kalakudealad.  Viited leiate:  www.jaagupi.eu  Sellisel viisil saaksime oma valda ilusamaks ja paremaks ehitada ning eeskätt lisada see valla uue visiooni ja SWOT analüüsi “opportunity” ehk väliste võimaluste alla.https://haademeestevald.kovtp.ee/documents/18025003/29624852/Lisa+1+H%C3%A4%C3%A4demeeste+valla+arengukava+2020+-2025+%281%29.pdf/b6ff3a28-6a38-46d5-ab57-7811481500ab

Peatasime tuulepargid, sest teame kuidas EL regulatsioonid töötavad. Pakume vallale teadmisi ning abi, kuidas fonditoetusi valda tuua.

Kohtume homme so. 02.07. Häädemeeste Seltsimajas kell 19.00, et ühineda, võitu tähistada ning rääkida uuest visioonist Häädemeestele.  Need plaanid, mis kogukonda lõhestasid tulid kaugelt ja lähevad sinna kaugele ka tagasi ja jääme oma inimeste suhtes südamlikeks.

Kena suve jätku ning heade soovidega!


MTÜ Puhas Silmapiir
On 30/06/2021 16:59, info wrote:

Kuulsime äsja suurt uudist, et mereplaneerimine jäi kinnitamata.

Täname keskkonnaministeeriumit šarmantse lahenduse eest!

Eemaldame dokumendid veebist ning muutume tagasi tavalisteks – normaalseteks ning keskendume sellele, et Häädemeeste vald saaks osa EL fonditoetustest!
MTÜ Puhas Silmapiir

On 29/06/2021 13:42, info wrote:

Häädemeeste vallavanemale, vallavolikogu liikmetele ja vallavalitsuse liikmetele.

Häädemeeste vallavanem, Karel Tölp, küsis: “Kas öelda EI? kui öelda jah, siis millised on meie tingimused? muud võimalused? muud ettepanekud?” Kogu tuuleparkide planeerimine ja kaevanduste planeerimine ei oleks iial tohtinud juhtudagi!

Euroopa Liidu Kohus (ELK) 25.06.2020.a. jõustunud ELK kohtulahendiga No 77/20 https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-06/cp200077en.pdf Selgituseks toome mõned näited kaevanduste planeerimise seisukohast. Uute kaevanduste rajamise seisukohast tähendab, et kõigepealt peab vald kinnitama nt. Massiaru II piirkonna ümbuse maksimaalsed tolmunäitajad kui ka minimaalsed veetasemed jne. Kinnitatud kaeveluba on väärtusetu tühine luba, sest kaevandustegevuse saab hõlpsalt peatada. Olge palun realistlikud. Kohtuotsusega on piirkond juba muudetud loodusalaks, kus Copernicus satellit jälgib (ca. 2x päevas) iga meie maastikul toimuvat liigutust st. iga puulangetus ja iga kaevandustegevus on registreeritud. https://www.copernicus.eu/et Meie “Mereplaan” käsitles sarnast visiooni.

Kokkuvõtvalt: Selleks, et võtta meie maast välja parim, tuleb omaks võtta ka Euroopa Liidu tänane reaalsus. Erinevatel pooltel tuleb ühineda ning võtta koos uue visiooniga ka miljardifondide toetused. Nende vahendite saamiseks tuleks see suund kirjeldada ka Häädemeeste valla strateegilise arengukava visioonis. Samuti tuleb täna mõelda, et mida nende protsessidega teha, mis EL reeglite järgi on juba võtnud vale suuna? Et kaevandustegevus on patt ning mida teha ummuksisse sattnud Jaagupi sadamaga?Saage palun aru, et kõik saavad sellistest protsessidest Euroopa Liitu teavitada: Kuulutama/Rohkem on parem/Lõpetada rahastamine

PETTUSEST_TEATAMINE
Saatke meile koopia, palun.
https://ec.europa.eu/anti-fraud/contacts/report-fraud_et

Rahandusministeeriumi dokument Pealkiri: Vastus pöördumiseleregistreerimise kuupäev: 28.06.2021 Registreerimise number: 1.1-13/4724-2. nõustab meid kõiki “Demokraatliku õigusriigi põhimõttest tulenevalt ja riigivõimu kuritarvitamise vältimiseks onTeil alati ka õigus oma õiguste ja vabaduste rikkumise korral kohtusse pöörduda (vt Eesti Vabariigi põhiseaduse § 15 lõige 1 lause 1) A pole veendunud hääletust.

Kui siin punktis läheb valesti, siis Eestile EL vahendeid ei eraldata. Kindlasti ei ole vaja kiireid otsuseid langetada, mis puudutavad tuuleparke, kaevandamisi või siis raietegevusi. Isegi raamatupidamise aastaaruande kinnitamine võib-olla pettuste varjamiseks. Nende tegevuste üle ei ole vaja praegu hääletada. Iga sõna või hääletus valel vanal rajal on kutse uueks (valimis)skandaaliks. Muu hulgas on 2. juulile planeeritud ka EKRE kohtumine Häädemeeste inimestega. Peatage vana rajal liikumine ja võtke palun meie „Mereplaan” omaks. Andke rahvale selge signaal ja vabastage Jaagupi sadam. Tunnustage planeeringutel lohesurfarite surfiala(sid). Looge inimestele normaalne pääs randa. Tunnustage, et Vana-Riia tee on rahvusvahelistel kaartidel märgitud kui jalgratta ja puhkajatele mõeldud tee. Kalli kergliiklustee asemel joonistage asfaltile jooned, mis markeerivad jalgratturite ala – just nii ii nagu Lääne-Euroopas tehakse. Joonistage neid Massiarusse ning saate ise ka aru, et joonte vahele ei mahu enam suur liivakallur.

Alles siis saavad ka inimesed aru, et juhtimine on õigel teel.


Koostatud. 29.06.2021. a. Häädemeestel

Teile on Rahandusministeeriumi poolt edastatud dokument.


Pealkiri: Eesti mereala planeeringule esitatud ettepanekud

Registreerimise kuupäev: 07.07.2021

Registreerimise number: 15-1/4745-2.

https://adr.rik.ee/ram/dokument/10339445

UPDATE (2X):

mis tõendab, et tuulepargid vähendavad looduslikku tuult 50% rohkem; 60%
rohkem pilvi ja 60% niiskemat kliimat ja 0,7 kraadi kõrgemat temperatuuri

https://www.err.ee/1608269556/oiguskantsler-keskkonnaamet-saaks-ettekirjutuste-tegemist-ara-hoida

Euroopa Komisjon algatas 9. juunil Eesti vastu rikkumisemenetluse seoses metsaraietega Natura 2000 võrgustiku aladel.

Komisjon on seisukohal, et Eesti rikub EL-i keskkonnaõigust, täpsemalt loodusdirektiivi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) direktiivi.

Keskkonnaministeerium pidanuks oma seisukohad Euroopa Komisjonile esitama kahe kuu jooksul alates rikkumismenetluse algatamisest juuni alguses. Teadaolevalt on Keskkonnaministeerium aga taotlenud vastamistähtaja pikendamist ning see on lükkunud septembrisse. Sel nädalal arutab rikkumismenetlust riigikogu keskkonnakomisjon.EL-i õiguse järgi tuleb enne metsaraie lubamist hinnata, kuidas otsus mõjutaks Natura ala kaitse-eesmärkide saavutamist. Loodusdirektiiv kohustab hindama nii konkreetsete tegevuste mõju, nagu raie, kui ka neile tegevustele raamtingimusi seadvate kavade mõjusid, nt metsanduse arengukava ja üldplaneering. Viimast tüüpi mõju hindamisi nimetatakse mõju strateegiliseks hindamiseks ning seda reguleerib lisaks loodusdirektiivile ka KSH direktiiv.

image 11 1024x639

https://www.err.ee/1608309641/kaarel-relve-rikkumismenetlus-mida-riik-niisama-ara-siluda-ei-saa

https://www.err.ee/1608309641/kaarel-relve-rikkumismenetlus-mida-riik-niisama-ara-siluda-ei-saa

ELi energiavolinik Kadri Simson:
„Tugevamad suhted kodanikega saavad alguse usalduse ja usalduse loomisest. Ma nõuan läbipaistvuse ja
eetika kõrgeimat taset … Ma tahan, et te keskenduksite tarbijate asetamisele meie energiasüsteemi
keskmesse. ” AU!

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/default/files/commissioner_mission_letters/mission-
letter-kadri-simson_en.pdf


image 12

https://www.debrauw.com/articles/council-of-state-rules-on-norms-for-low-frequency-noise-caused-by-dutch-wind-farms

Palun tutvuge EL kohtulahendiga: Euroopa Liidu Kohus PRESSITEADE nr 77/20 Luxembourg, 25. juuni 2020 Kohtuotsus (kohtuasi C-24/19).

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-06/cp200077et.pdf

Euroopa Liidu õigust on rikutud. Tuulepargi kehtiva loa saamiseks või säilitamiseks on ELi seaduse kohaselt
vaja teha uusi väliuuringuid. Pädev asutus peab kehtestama standardid igale KMH-le. Standardid peavad
olema konkreetse KMH jaoks nõuetekohaselt põhjendatud. Iga konkreetse tuulepargi jaoks on vaja tegelikke
mõõtmisi ja tegelikke uuringuid. Ebaseaduslik käitumine õigustab nõuet valitsuse ebaõige juhtimise tõttu.

Uut seadust rakendati olulise tuuleuuringu suhtes, mis avaldati juulis 2021 ajakirjas “Proceedings of the
National Academy of Sciences” (mis tõendab, et tuulepargid vähendavad looduslikku tuult 50% rohkem; 60%
rohkem pilvi ja 60% niiskemat kliimat ja 0,7 kraadi kõrgemat temperatuuri). Tulemuseks on
inimtekkelinekliimamuutus, mis tapab nii turismi, põllumajanduse kui ka metsa.
Uuringu sisuga saate tutvuda siin:
https://www.pnas.org/content/118/27/e2103875118.abstract
Kliimaeesmärkide saavutamiseks palume metsa kasutada:
Läti valik:

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/lv_final_necp_main_en.pdf
Üks aasta autokasutuse “neutraliseerimiseks” vajame 10×121 puud, mis hinnanguliselt teeb 1 hektar metsa.
Allikas: https://fpr.vermont.gov/sites/fpr/files/Forest_and_Forestry/Forest%20Carbon-Nov2016.pdf
Valda peab tasustama metsaga CO2 neutraliseerimise eest:
https://envir.ee/en/water-forest-resources/forestry
https://www.globalforestwatch.org/blog/climate/forests-carbon-emissions-sink-flux/?
utm_campaign=BLOG:+Carbon+Flux+Paper&utm_medium=bitly&utm_source=GFWBlog


Meriplaan & Jaagupi_sadam

https://www.eitapjatuulikutele.eu/meriplaan_eesti_jaagupi_sadam.pdf

Rahandusministeeriumi poolt edastatud dokument.


Pealkiri: Eesti mereala planeeringule esitatud ettepanekud

Registreerimise kuupäev: 07.07.2021

Registreerimise number: 15-1/4745-2.

Kuulutama/Rohkem on parem/Lõpetada rahastamine

PETTUSEST_TEATAMINE
Saatke meile koopia, palun.
https://ec.europa.eu/anti-fraud/contacts/report-fraud_et