4 aug 2021 RB Rail AS Eesti filiaali chef EXIT! Email riigihalduse minister. 14/7/2021. UPDATE 2021 sept :RB STOP!!

RB Rail AS

UPDATE!

image 1

https://www.aripaev.ee/uudised/2021/10/09/ohu-mark-rail-balticu-ja-2-2-teede-kohal-kas-enne-saab-otsa-aeg-voi-raha?utm_campaign=%C3%A4rip%C3%A4ev%2Buudiskiri%2B0810&utm_medium=email&utm_source=sendsmaily

image 33

https://arileht.delfi.ee/artikkel/94704409/rail-baltica-valmimine-lukkub-aastaid-edasi-kuid-tegijad-ise-naevad-sellel-ka-positiivset-moju

Jaak Aab

riigihalduse minister

Lisaadressaadid:

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Keskkonnaministeerium

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Riigikantselei

Reageerime Teie poolt, 13.07.2021. a., Häädemeeste vallavalitsusele saadetud vastusele, mis puudutas Pärnu maakonna merealadega piirnevate valdade ühispöördumist “Meretuuleparkide rajamine Eestis” (Häädemeeste Vallavalitsus (amphora.ee) ); 07.07.2021.a. TÜ Energiaühistu poolt valdadele saadetud kirja (Häädemeeste Vallavalitsus (amphora.ee) ) ning Eesti Energia poolt esitatud “Riigi eriplaneeringu algatamise taotlust” (https://adr.rik.ee/ram/dokument/10347202)

Eesti merealade planeeringut vastu ei võetud / tühistati.

Tundub täiesti loogiline, et samadel põhjustel EI OLE KEHTIV ka Pärnu maakonnaga piirnevate merelade planeering. Oleme juhtinud tähelepanu Eesti merealade planeeringul esinevatele puudustele ning on täiesti loogiline, et need laienevad Pärnu merealade planeeringule (loe edaspidi: Eesti merealade planeering). Oleme need põhjused ja argumendid, mis puudutavad Eesti merealade planeeringut 18.06.2021.a. saadetud dokumendis ka välja toonud. Dokumendi sisuga saab tutvuda siin: Rahandusministeeriumi avalik dokumendiregister (rik.ee)

Taotleme nende argumentide rakendamist kogu Eesti merealade planeeringu puhul ning Eesti merealade hulka kuulub ka Pärnu mereala. Samuti tsiteerisime hulgaliselt EL seadusi, mida Eesti Vabariigi valitsus ei respekteeri.

Soovime Teie tähelepanu juhtida järgnevale Euroopa Liidu Kohtu lahendile: An order and a circular that set out the general conditions for the grant of development consent for the installation and operation of wind turbines must themselves be the subject of a prior environmental assessment (europa.eu)

eesti Keel, Euroopa Liidu Kohus PRESSITEADE nr 77/20 Luxembourg, 25. juuni 2020 Kohtuotsus (kohtuasi C-24/19)

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-06/cp200077et.pdf LINK

Lihtsas keeles selgitatakse, et Euroopa Liidu Kohus (ELK) seisab avatud uuringute ja katsete eest enne mere ja maa kasutamise lubamist. Teie lähenemine on nagu Sputniku vaktsiini kasutamine, mida populatsioon saab ilma eelneva testimiseta.

Euroopa Liidus testitakse ja nii välistatakse inimestele langevaid riske ning ei ole vahet, kas tegemist on vaktsiinide, raudteede või tuuleparkidega, selgitab ELi kohus. Kui seda ei tehta, siis planeerimine on kehtetu.

ELK kohaldub kõikidel valitsustasanditel ning seetõttu ka Pärnu merealade planeering on nüüd kehtetu. Palun googeldage ja leiate palju välismeedias ilmunud artikleid ning näete, et paljud EL projektid on just nende EL reeglite tõttu peatatud.

Samas valguses juhtisime tähelepanu ka Rail Baltica projektile: Rahandusministeeriumi avalik dokumendiregister (rik.ee)

Rail Baltica-ga seotud avalikul arutelul Uulus (08.07.2021.a.) tunnistati, et mõõtmisi ei ole tehtud ning mõõtmisi hakatakse tegema pärast raudtee raja valmist.

Jääme teisele seisukohale. Praeguse käitumisega petaksite kohtust. EL reeglite järgi oodatakse teilt, et iga alternatiivi kohta põhjalikke (eel)uuringuid. Kindlasti tuleb enne raudtee trajektoori valmist uurida nii tolmu, heli, veetasemete võimalikke muutusi jpm. Täpselt samal viisil peavad tuulepargid tulema infrasoonilise madalsagedusliku müra (infrasound low frequency noise) maksimaalsete võimalike näitajatega ning mõjudega nii merehoovustele kui ka tuulele.

Olgugi, et valitsusasutused probleemi ei tunnista, siis positiivse ilminguna näeme, et probleemiga tegeletakse: Otsime keskkonnaspetsialisti (müra ja õhusaaste valdkond) – Skepast & Puhkim (skpk.ee)

Hetkel küll ei kujuta ette, et mis siit välja tuleb, sest modelleerimisest ainult ei piisa, aga kindlasti jälgime kulgu.

TÜ Energiaühistu poolt valdadele adresseeritud kiri soovitab (ebasedusliku/vale) tsiteeringu üldplaneeringu dokumentidele kopeerimist. Tegemist on väga ebademokraatliku ja planeeringuprotseduure eirava protsessiga.

Pärnu maakonnaga piirnevate valdade juhid ning Pärnu linnapea esitatud ühispöördumise küsimustele sisulist vastust ei tulnud. Ignoreerite kõiki tõsiseid küsimusi ja EL seadusi.

Isegi ainuüksi kaabli vedamiseks (loe: läbi lükkamiseks) taotlete eriplaneeringut. (Rahandusministeeriumi avalik dokumendiregister (rik.ee) )

Kompensatsiooniks pakute etteruttavalt 1-3% millestki, kui EL tava näeb ette 20% . Tagaukse plaanid ei tööta. Halva mulje jätab, kui nii valitsusasutused, Eesti Energia kui ka TÜ Energiaühistu käivad paralleelselt ja ainult valitud esindajatega läbirääkimisi pidamas.

Kurb on vaadata, kuidas ennast sõltumatu “kehana” tituleeriv TÜ Energiaühistu näib olevat selgelt riiklikest otsustest, protsessides ning asutustest sõltuv ning alahindab nii kogukonda tervikuna kui ka valla valitud esindajaid ehk volikogu.

Teie vastuskiri päädib kompensatsioonist rääkimisega ja sõltumata sellest, et te ei tea, mida kompenseeritakse.

Kompenseerimine tähendab kahju hüvitamist ja meil peab olema tekkiva kahju suurusest ülevaade. Selleks, et teada kompensatsiooni suurust peate uuringuid teostama. Teie lihtsalt eirate seda nõuet ning ei rakendata ka avatud teadust.

Oleme nüüdseks juba palju kordi juhtinud tähelepanu sellele, et ebademokaatlikel ja majanduslikult kahjulikel tehingutele ei ole ruumi.

Viletsate projektide tagantlükkamisega lõhestate meie riiki ning kogukondi.

Lugesime Kadri Simsonile saadetud kirjast:

A stronger relationship with citizens starts with building trust and confidence. I will insist onthe highest levels of transparency and ethics … I want you focus on putting consumers at the heart of our energy system.” https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/default/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-kadri-simson_en.pdf

Ja miks Jaagupi sadam ei arene? Mitte mingeid reageeringuid ei ole tulnud EL elurikkuse strateegia taastefondi plaanidele. Kõik teame, et Häädemeeste vald kvalifitseeruks.

European Green Deal Call: Commission funds 72 projects with \1 billion to boost the EU green recovery | European Commission (europa.eu)

Elurikkuse strateegia aastani 2030 (europa.eu)

Erinevate riiklike projektide koosmõju halvab Häädemeeste piirkonna loomulikku arengut ning varem või hiljem paneb inimesi siit piirkonnasta lahkuma.

MTÜ PUHAS SILMAPIIR

image

Juuli keskpaigast sai Rail Balticu ehitamise kolme Balti riigi ühisettevõtte RB Rail ASi Eesti filiaali uueks juhiks Priit Sauk. Ta võttis rolli üle endiselt juhilt Aivar Jaeskilt.

„Mul on hea meel olla osa megaprojektist ja koordineerida selle elluviimist Eestis,” ütles Sauk, kelle ülesandeks on RB Rail AS Eesti filiaali juhtimine ja tegevuste edukas elluviimine. “Samuti Rail Baltica sisemise ja väliste sidusrühmade võrgustiku ja koostöö tugevdamine. Jätkan ka projekti tutvustamist ja esindamist Soomes,” ütles ta.