2021/7/2: Lõpuks on ka mustvalgel kirjas, et miks Jaagupi sadama kalurite tegevust on nüüdseks juba dekaad blokeeritud! See ei ole volikogu huvides!

Lõpuks on ka mustvalgel kirjas, et miks Jaagupi sadama kalurite tegevust on nüüdseks juba dekaad blokeeritud! See ei ole volikogu huvides!
Lõpuks on ka mustvalgel kirjas, et miks Jaagupi sadama kalurite tegevust on nüüdseks juba dekaad blokeeritud! See ei ole volikogu huvides!

http://atp.amphora.ee/haademeestevv/index.aspx?o=406&o2=-1&u=-1&hdr=hp&tbs=all&dt=&itm=114953&clr=history&pageSize=20&page=1

Vastavalt nimekirjale
26.07.2021 nr 16-7/21-05645-011
Ohaka Energia OÜ hoonestusloa taotlustele
seisukoha küsimine
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (edaspidi TTJA) on vastavalt veeseaduse
(edaspidi VeeS) § 219 – 229 pädev asutus, kes menetleb hoonestusloa taotluseid ning otsustab
hoonestusloa menetluse algatamise ja hoonestusloa andmise üle.
Eesti Energia AS esitas TTJA-le 28.01.2021 kaks hoonestusloa taotlust tuulepargi rajamiseks
Liivi lahte Pärnu mereplaneeringus märgitud tuuleenergeetika arendamiseks sobilikule alale.
TTJA küsis taotluse kohta asjaomastelt asutustelt seisukohti ning vastuväiteid hoonestusloa
menetluse algatamise kohta ei esitatud.
TTJA avaldas vastavalt VeeS § 219 lg 3 teate Eesti Energia ASi esitatud taotluste alusel
hoonestusloa menetluse algatamise kavatsuse kohta. Vastavalt VeeS 219 lg 4 oli teistel
huvitatud isikutel õigus esitada 20 päeva jooksul omapoolne hoonestusloa taotlus sama
avaliku veekogu osa ehitisega koormamiseks.
Ohaka Energia OÜ esitas 22.04.2021 hoonestusloa taotlused samadele aladele tuulepargi
rajamiseks ning taotluses märgiti, et tuulikupark planeeritakse vesiniku tootmiseks ning
tootmise üksus kavandatakse Jaagupisse. Hoonestusloa taotlusi täiendati vastavalt TTJA
esitatud märkustele ning need edastati uuesti 16.07.2021.
VeeS § 219 lg 4 alusel, kui ühe avaliku veekogu ala kohta esitatakse mitu taotlust ja ehitised,
millega avaliku veekogu ala koormamist soovitakse, erinevad oluliselt esimeses taotluses
esitatud ehitisest, esitab pädev asutus ka teised taotlused arvamuse avaldamiseks asjaomastele
asutustele.
Vastavalt VeeS § 219 lg 5, kui ei esine hoonestusloa andmisest keeldumise aluseid (VeeS §
223), algatatakse hoonestusloa menetlus selle taotluse alusel, mis kõige enam vastab Eesti
ühiskonna kui terviku sotsiaalsetele ja majanduslikele vajadustele, riigi strateegilistele
arengukavadele ning piirkonna planeeringule.
Tuginedes eeltoodule, edastame Ohaka Energia OÜ esitatud hoonestusloa taotlused arvamuse
avaldamiseks, oma vastuskirjas palume käsitleda, kas kavandatav tegevus on perspektiivne.
Oma arvamuse palume saata TTJA e-posti aadressile info@ttja.ee 30 päeva jooksul alates
käesoleva kirja kättesaamisest.
Endla tn 10a / 10122 Tallinn / tel 667 2000 / faks 667 2001 / info@ttja.ee / www.ttja.ee
Registrikood 70003218
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Kati Tamtik
ehitus- ja raudteeosakonna juhataja
Lisad: Hoonestusloa taotlus ala 1
Hoonestusloa taotlus ala 2
Koopia: Rahandusministeerium
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Keskkonnaministeerium
Keskkonnaamet
Transpordiamet
Muinsuskaitseamet
Siseministeerium
Kaitseministeerium
Maaeluministeerium
Häädemeeste Vallavalitsus
Kihnu Vallavalitsus
MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu
Liina Roosimägi +372 667 2004
liina.roosimagi@ttja.ee