Häädemeeste vallavanem muretseb Liivi lahe pärast.

Liivi lahte
Muretsema paneb ebaselgus ja hajutatus Häädemeeste vallaga külgnevasse Liivi lahte

HÄÄDEMEESTE VALLA LEHT, VEEBRUAR 2022 NR. 46

Muretsema paneb ebaselgusja hajutatus Häädemeeste vallagakülgnevasse Liivi lahte riigi pooltkavandatavate massiivsete mere-tuuleparkide planeerimisprotses-sis. Seetõttu otsustasime pöördudapeamister Kaja Kallase poole, saa-maks antud asjas selgitust. Koha-liku omavalitsusena mõistame riigivajadust leida lahendusi tekkinudolukorrale energeetikasektoris, kustootmisvõimsusi on vajaka, kuidmeile jääb arusaamatuks uutetootmisvõimsuste planeerimisekorrapäratus ja protsesside haju-tatus, kus iga taotleja tegutsebomaette, nägemata „suurt pilti“.Arvestades, et tänaseks on Tar-bijakaitse ja Tehnilise JärelevalveAmet teavitanud HäädemeesteVallavalitsust kokku kuuest Hää-demeeste valda puudutavate mere-tuuleparkide kavandamisest, onpõhjust rahulolematuseks küll jarohkemgi. Kõigi nende tulevastetuuleparkide generaatorite kogu-arvuks on planeeritud kuni 775tuulegeneraatorit ligi 1 000 km²suurusel merealal Liivi lahes.Vallavalitsus on esimeseks lülikssuhtlemisel kohaliku elanikkon-naga ja meil on väga keerulineanda adekvaatset ülevaadet toi-muvast, kui iga meretuulepargiala menetletakse eraldiseisvalt,samuti koostatakse eraldiseisvaltkõigi nende alade keskkonnamõ-jude hindamine. Meie soovime,et kõigi meretuulepargi aladekeskkonnamõjude hindaminekorraldataks kogu merepargi alalekoos, arvestades seejuures kohalikukogukonna arvamuse ja huvidega.Vastasel juhul ei ole see hinnangobjektiivne ega aktsepteeritav.Kontsentreeritud lähenemist,kohalike kaasamist ja kohalikehuvidega arvestamist ootame kaülejäänud protsessi osades. Samutirõhutame massiivsete tuuleparkidekavandamisel kogukonnale arves-tatava kaaluga toimiva kompensat-sioonimehhanismi väljatöötamiseja kehtestamise vajadust.

HM