12 aug 2021: Ohaka Energia Muutsime tehase asukohta.Palume mitte tegeleda antud küsimusega. Vesinikutehase plaan, Jaagupi sadam.

Kaarel relve
Ministeerium: Rail Balticu Pärnu trassi eelnõus on Natura hindamine puudulik. Pärnu Postimees 10/8/2021. Update 12 aug 2021: Ohaka Energia Muutsime tehase asukohta.Palume mitte tegeleda antud küsimusega. vesinikutehase plaan Jaagupi Sadam.

 

OhakaEnergiaCapture
http://atp.amphora.ee/haademeestevv/index.aspx?itm=116472

Tere, 

Muutsime tehase asukohta.Palume mitte tegeleda antud küsimusega.
Best Regards,Tardek OÜ / Ohaka Energia OÜ+37256470751Tarmo Pajuri                         
Kontakt <haademeeste@haademeeste.ee> kirjutas kuupäeval N, 12. august 2021 kell 14:27:

Tere

Teile on saadetud Häädemeeste Vallavalitsuse dokumendihaldussüsteemi Amphora kaudu dokument “Kutse”,

mis on registreeritud 11.08.2021 numbriga 6-5/1135.

Häädemeeste Vallavalitsus
haademeeste@haademeeste.ee
tel 444 8890
haademeestevald.kovtp.ee

https://parnu.postimees.ee/7312143/ministeerium-rail-balticu-parnu-trassi-eelnous-on-natura-hindamine-puudulik

see on põhjus, miks

https://www.eitapjatuulikutele.eu/eu-satellites

Juuli keskpaigast sai Rail Balticu ehitamise kolme Balti riigi ühisettevõtte RB Rail ASi Eesti filiaali uueks juhiks Priit Sauk. Ta võttis rolli üle endiselt juhilt Aivar Jaeskilt.
„Mul on hea meel olla osa megaprojektist ja koordineerida selle elluviimist Eestis,” ütles Sauk, kelle ülesandeks on RB Rail AS Eesti filiaali juhtimine ja tegevuste edukas elluviimine. “Samuti Rail Baltica sisemise ja väliste sidusrühmade võrgustiku ja koostöö tugevdamine. Jätkan ka projekti tutvustamist ja esindamist Soomes,” ütles ta.

https://parnu.postimees.ee/7312143/ministeerium-rail-balticu-parnu-trassi-eelnous-on-natura-hindamine-puudulik

 

 

see on põhjus, miks

https://www.eitapjatuulikutele.eu/email-riigihalduse-minister-14-7-2021-vastus-teie-poolt-13-07-2021-a-saadetud-kirjale-meretuuleparkide-rajamine-eestis/embed/
https://www.eitapjatuulikutele.eu/estonian-windfarms-planning-status-august-2021/

UPDATE (2X):

Euroopa Komisjon algatas 9. juunil Eesti vastu rikkumisemenetluse seoses metsaraietega Natura 2000 võrgustiku aladel.

Komisjon on seisukohal, et Eesti rikub EL-i keskkonnaõigust, täpsemalt loodusdirektiivi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) direktiivi.

Keskkonnaministeerium pidanuks oma seisukohad Euroopa Komisjonile esitama kahe kuu jooksul alates rikkumismenetluse algatamisest juuni alguses. Teadaolevalt on Keskkonnaministeerium aga taotlenud vastamistähtaja pikendamist ning see on lükkunud septembrisse. Sel nädalal arutab rikkumismenetlust riigikogu keskkonnakomisjon.EL-i õiguse järgi tuleb enne metsaraie lubamist hinnata, kuidas otsus mõjutaks Natura ala kaitse-eesmärkide saavutamist. Loodusdirektiiv kohustab hindama nii konkreetsete tegevuste mõju, nagu raie, kui ka neile tegevustele raamtingimusi seadvate kavade mõjusid, nt metsanduse arengukava ja üldplaneering. Viimast tüüpi mõju hindamisi nimetatakse mõju strateegiliseks hindamiseks ning seda reguleerib lisaks loodusdirektiivile ka KSH direktiiv.

image 11 1024x639
https://www.err.ee/1608309641/kaarel-relve-rikkumismenetlus-mida-riik-niisama-ara-siluda-ei-saa

Palun tutvuge EL kohtulahendiga: Euroopa Liidu Kohus PRESSITEADE nr 77/20 Luxembourg, 25. juuni 2020 Kohtuotsus (kohtuasi C-24/19).

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-06/cp200077et.pdf

Euroopa Liidu õigust on rikutud. Tuulepargi kehtiva loa saamiseks või säilitamiseks on ELi seaduse kohaselt
vaja teha uusi väliuuringuid. Pädev asutus peab kehtestama standardid igale KMH-le. Standardid peavad
olema konkreetse KMH jaoks nõuetekohaselt põhjendatud. Iga konkreetse tuulepargi jaoks on vaja tegelikke
mõõtmisi ja tegelikke uuringuid. Ebaseaduslik käitumine õigustab nõuet valitsuse ebaõige juhtimise tõttu.

Uut seadust rakendati olulise tuuleuuringu suhtes, mis avaldati juulis 2021 ajakirjas “Proceedings of the
National Academy of Sciences” (mis tõendab, et tuulepargid vähendavad looduslikku tuult 50% rohkem; 60%
rohkem pilvi ja 60% niiskemat kliimat ja 0,7 kraadi kõrgemat temperatuuri
). Tulemuseks on
inimtekkelinekliimamuutus, mis tapab nii turismi, põllumajanduse kui ka metsa.
Uuringu sisuga saate tutvuda siin:
https://www.pnas.org/content/118/27/e2103875118.abstract
Kliimaeesmärkide saavutamiseks palume metsa kasutada:
Läti valik:

image 12

https://www.debrauw.com/articles/council-of-state-rules-on-norms-for-low-frequency-noise-caused-by-dutch-wind-farms

https://www.err.ee/1608269556/oiguskantsler-keskkonnaamet-saaks-ettekirjutuste-tegemist-ara-hoida

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/lv_final_necp_main_en.pdf
Üks aasta autokasutuse “neutraliseerimiseks” vajame 10×121 puud, mis hinnanguliselt teeb 1 hektar metsa.
Allikas: https://fpr.vermont.gov/sites/fpr/files/Forest_and_Forestry/Forest%20Carbon-Nov2016.pdf
Valda peab tasustama metsaga CO2 neutraliseerimise eest:
https://envir.ee/en/water-forest-resources/forestry
https://www.globalforestwatch.org/blog/climate/forests-carbon-emissions-sink-flux/?
utm_campaign=BLOG:+Carbon+Flux+Paper&utm_medium=bitly&utm_source=GFWBlog

ELi energiavolinik Kadri Simson:
„Tugevamad suhted kodanikega saavad alguse usalduse ja usalduse loomisest. Ma nõuan läbipaistvuse ja
eetika kõrgeimat taset … Ma tahan, et te keskenduksite tarbijate asetamisele meie energiasüsteemi
keskmesse. ” AU!

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/default/files/commissioner_mission_letters/mission-
letter-kadri-simson_en.pdf

Meriplaan & Jaagupi_sadam

https://www.eitapjatuulikutele.eu/meriplaan_eesti_jaagupi_sadam.pdf

Rahandusministeeriumi poolt edastatud dokument.


Pealkiri: Eesti mereala planeeringule esitatud ettepanekud

Registreerimise kuupäev: 07.07.2021

Registreerimise number: 15-1/4745-2.

UPDATE! RB STOP!!

image 33

https://arileht.delfi.ee/artikkel/94704409/rail-baltica-valmimine-lukkub-aastaid-edasi-kuid-tegijad-ise-naevad-sellel-ka-positiivset-moju