3X Ei! Triin Lepland,rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõunik

rahandusminister, Keit Pentus-Rosimannus
riin Lepland peaks jätma teaduse siiski ülikoolide vastutusalaks.

update 6.2022 Triin Lepland töötab S&P/Ei rahandusministeerium?!

Saage tuttavaks Skepast&Puhkim OÜ planeeringute osakonna uue juhi, Triin Leplandiga
Saage tuttavaks Skepast&Puhkim OÜ planeeringute osakonna uue juhi, Triin Leplandiga

https://saartehaal.postimees.ee/7448476/meretuulepargid-ja-tervisemojud

Ei Triin. Palun järgige: “P107, Guidance document on wind energy developments and EU nature legislation”

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/wind_farms_en.pdf

Triin Lepland, Rahandusministeerium email Registreerimise kuupäev: 07.01.2022& Registreerimise number: 15-1/8753-2.
Registreerimise kuupäev: 13.01.2022/Registreerimise number: 15-1/9030-2.Registreerimise kuupäev: 17.01.2022 Registreerimise number: 15-4/9183-3.

Triin Lepland väidab kõigepealt, et Natura2000 uuringud on tehtud. Hiljem siiski täpsustab üle, et neid uuringuid on veel vaja teha.

Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõunik ei tunne EL Natura2000 alade juhiseid.

Ei! Nature scientific” Wind turbines generate low-frequency noise (LFN, 20–200 Hz), which poses health risks to nearby residents!”

Triin Lepland peaks jätma teaduse siiski ülikoolide vastutusalaks.

https://doi.org/10.1038/s41598-021-97107-8

nature

Triin Lepland peaks jätma teaduse siiski ülikoolide vastutusalaks. email President 08.02.2022

https://www.eitapjatuulikutele.eu/president-email08-02-2022/

Eesti vajab planeerimisel teadust. Email 08.02.2022 Rector Magnificus Tartu Ulikool

https://www.eitapjatuulikutele.eu/RECTOR_magnificus_tartu_08_02_2022.pdf

Triin Lepland ütles.

ERR, 05.01.2022 https://www.err.ee/1608456179/uusi-meretuuleparke-voimaldav-mereala-planeering-jouab-varsti-valitsusse

Triin lepland“Tõenäoliselt tuleb uus planeeringumenetlus teha. Aga otsust….”T

Keit Pentus-Rosimannus FB “liigu edasi”

rahandusminister, Keit Pentus-Rosimannus
Keit Pentus-Rosimannus FB blog.

Palun tutvuge:

Palun tutvuge kohtulahendiga: Euroopa Liidu Kohus PRESSITEADE nr 77/20 Luxembourg, 25. juuni 2020 Kohtuotsus (kohtuasi C-24/19).

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-06/cp200077et.pdf

Teadusuuringud nõuavad tegelikke kohalikke mõõtmisi, otsustas ELi kohus!

Ministerial Declaration 28th September 2020

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ministerial_declaration_our_baltic_conference.pdf

  1. RECOGNIZING the Council conclusions on Oceans and Seas of 19 November 2019, and
    reaffirming the importance of holistic, integrated and science-based policy-making,


Art. 3. “RESTATING our commitment to full implementation of the relevant European legislation” etc.

Kalurid kannatavad ja tunnevad ennast kõrvale jäetuna. Tuhandeid töökohti Liivi lahe.

We RE-COMMIT to achieve the objectives of the Common Fisheries Policy (CFP), in particular to
effectively implement the ecosystem-based approach to fisheries management and in maritime
spatial planning, which will help in reducing cumulative pressures on the marine environment! https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ministerial_declaration_our_baltic_conference.pdf

Palun2.2022 (NEW) Tuhandeid töökohti Liivi lahel.

Eu eesti 1

https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/blue-farming-new-strategic-vision-sustainable-aquaculture-now-available-all-eu-languages-2022-02-04_et

https://www.err.ee/1608501965/ginter-euroopa-kohtu-luba-peatada-maksed-oigusriigi-eirajatele-mojutab-el-i-tulevikku

PRESS.6.2022✌Tallinna halduskohtu valitsuse 12. mai korralduse nr 146

Kuna antud planeering on nii üldine?!!

https://arileht.delfi.ee/artikkel/120027456/pikaaegne-saaremaa-poliitik-vaidlustas-mereala-planeeringu

&

https://www.err.ee/1608641155/saaremaa-vallavolikogu-liige-vaidlustas-mereala-planeeringu

Undrest vaidlustas Tallinna halduskohtu valitsuse 12. mai korralduse nr 146 “Üleriigilise planeeringu Eesti mereala ja sellega piirneva rannikuala, samuti majandusvööndi teemaplaneeringu kehtestamine”.

Kohtu pressiesindaja Viivika Siplane ütles ERR-ile, et kohus määras esmaspäeval tagastada Mihkel Undresti kaebusega tühistada valitsuse korraldus nr 146 osas, milles määrati tuuleenergeetika arendusala nr 2, milles see halfndab kaebaja elukeskkonda, kaebaja elukohta ja tema kinnipidamist.

“Vaidlustatud üleriigiline planeering määrab kindlaks tuuleparkide rajamise üldised põhimõtted ning seal on kehtestatud rida suuniseid, mida tuuleparkide rajamisel tuleb võtta. Ometi ei ole vaidlustatud planeeringus määratletud, kuhu täpselt ja milliste parameetritega tuuleparke rajama hakata,” märkis kohus.

see on vastuolus el kohtuga

 

Euroopa Liidu Kohus PRESSITEADE nr 77/20 Luxembourg, 25. juuni 2020 Kohtuotsus (kohtuasi C-24/19) https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-06/cp200077et.pdf

Euroopa Liidu õigust on rikutud. Tuulepargi kehtiva loa saamiseks või säilitamiseks on ELi seaduse kohaselt vaja teha uusi väliuuringuid. Pädev asutus peab kehtestama standardid igale KMH-le. Standardid peavad olema konkreetse KMH jaoks nõuetekohaselt põhjendatud. Iga konkreetse tuulepargi jaoks on vaja tegelikke mõõtmisi ja tegelikke uuringuid.

Lihtsas keeles selgitatakse, et Euroopa Liidu Kohus (ELK) seisab avatud uuringute ja katsete eest enne mere ja maa kasutamise lubamist. Teie lähenemine on nagu Sputniku vaktsiini kasutamine, mida populatsioon saab ilma eelneva testimiseta.

Euroopa Liidus testitakse ja nii välistatakse inimestele langevaid riske ning ei ole vahet, kas tegemist on vaktsiinide, raudteede või tuuleparkidega, selgitab ELi kohus. Kui seda ei tehta, siis planeerimine on kehtetu.

ELK kohaldub kõikidel valitsustasanditel ning seetõttu ka Pärnu merealade planeering on nüüd kehtetu. Palun googeldage ja leiate palju välismeedias ilmunud artikleid ning näete, et paljud EL projektid on just nende EL reeglite tõttu peatatud.

Ebaseaduslik käitumine õigustab nõuet valitsuse ebaõige juhtimise tõttu!

KMH programm ei vasta seadusest tulenevatele nõuetele ja on selges vastuolus asjakohase Riigikohtu ja Euroopa Kohtu
praktikaga (vt nt 3-16-1472). KMH programmi eesmärk on määratleda, milliseid mõjusid hakatakse KMH aruande
koostamisel üldse hindama; milliseid alternatiivseid lahendusi tuleb kaaluda; ning kas tuleb läbi viia uusi keskkonnauuringuid või võib ekspert lähtuda ainult olemasolevast infost.Selleks tuleb KMH programmis kirjeldada kavandatav tegevust ja sellereaalseidalternatiivseid lahendusi, määrata nende alternatiividega kaasneva keskkonnamõju hindamise
sisu ja ulatus, kirjeldada KMH läbiviimise metoodikat (mõjude kindlakstegemise jaanalüüsimise kohta) ning panna paika esialgne menetluse ajakava. Võimalikud alternatiivsedaspektid on asukoht, tehnoloogia või protsess, tehniline lahendus, maht, suurusm võimsus,toorme tüüp/allikad, tegevus jne. Alternatiivsete aspektide, st meretuulepargi tehnoloogia ja
parameetrite määratlemata jätmine on oluline viga.

Kokkuvõttes on asjas oluline määratleda see, millised on kavandatava tegevusekonkreetsed tehnilised lahendused ja parameetrid, millest tuleks mõjude hindamisellähtuda. Ilma selleta ei ole objektiivselt võimalik hinnata täpsustamata jäetud
tehnoloogia mõjusid keskkonnale ega teha KMH aruande järel mingeid sisulisi valikuid,
nt valida erinevate sisuliste alternatiivide vahel.
Rõhutame veelkord, et loamenetluses võib lubada taotluse esitajal hiljem täielikult otsustadaüksnes selliste aspektide üle, mille puhul ei esine ühtegi teaduslikult põhjendatud kahtlust, etnende tagajärjed ala ei mõjuta (Euroopa Kohtu otsus asjas nr C-461/17: Holohan jt, p 46

Euroopa Kohus on sätestanud selged ja täpsed nõuded keskkonnamõju hindamise kohustusele, selle sisule ja täpsusastmele loodusdirektiivi artikli 6 lg 3 mõttes ning sellestpeavad oma tegevuses lähtuma nii haldusorganid kui ka Eesti kohtud. Loodusdirektiivi artikli6 lõike 3 kohaldamise eelduseks ei ole veendumus, et planeeritav kava või projekt kindlalt
omab olulisi mõjusid kaitsealale, vaid seda tuleb kohaldada juba üksnes pelga tõenäosusekorral (Euroopa Kohtu otsus C-127/02 Waddenzee, p 41). Seda on kinnitanud ka Riigikohus (3-3-1-56-12, p 14)

Oluline on mõista, et tõelised uuringud on avatud, mis põhinevad tegelikel mõõtmistel. Otsustajate veenmiseks ei ole lubatud esitada arvutimudelit ega joonist. Tuuleparkide ehitajad lõpetavad kohtumäärusega tuulepargi sulgemiseks, kui reaalsus kahjustab inimesi ja loodust.

Ehitusluba peab sisaldama ehitamist ning dekomisjoneerimist (ehk tuulepargi eemaldamist ja utiliseerimist). See takistab odava tuulepargi ehitamist mitte ainult selleks, et koguda Euroopa Liidult rahalisi vahendeid ning jätta jäätmeid ja probleeme kohalikele. Lõpuks tulevad energiaettevõtted kaugetesse valdadesse, et säästa kulusid ja teha ainult odavaid kiirpakkumisi. Loogilisem on ehitada tuulepark suurte linnade lähedale, kus ka kasutajad on. Säästes kaableid, mis maksavad sama hinda kui tuulepark.

https://www.eitapjatuulikutele.eu/eesti-energia2022/

&

https://www.eitapjatuulikutele.eu/paap/


rahandusminister, Keit Pentus-Rosimannus

https://jaagupi.eu//Valla%20asjade%20%C3%BClevaade.pdf