Email Skepast & Puhkimil Liivi lahe tuulepargi KMH 3.1.2022

UPDATE:

delta@fin.ee +22

Teabenõue Re: /LIIVI LAHE TUULEPARK_KAABLIÜHENDUSE ERIPLANEERING_21.12.2021.a./Re: Vastuskiri Eesti Energia riigi eriplaneeringu algatamise taotlusele

Vastake palun 5 päeva jooksul 21.12.2021. a. saadetud allpool olevale kirjale.

Ühtlasi küsisime Skepast & Puhkimil Liivi lahe tuulepargi KMH uuringute lähteülesandeid uuendada (pdf manuses).https://www.jaagupie.eu/SKEPAST_PUHKIM.pdf

Kui me ei saa 5 päeva jooksul teie poolset tagasisidet meie 21.12.2021. saadetud kirjale, siis vormistame mustandi puhtandiks ja saadame selle EL Komisjonile.

Kirja sisuga saate tutvuda siin: https://www.eitapjatuulikutele.eu/ec/

Lugupidamisega,

On 21/12/2021 10:08, sadam wrote:

Austatud minister Keit Pentus-Rosimannus!

Manusest leiate meie kirja, mis kritiseerib Teie poolt kujundatavat planeerimiskultuuri, mis puudutavad Liivi lahe tuuleparke ja selle eriplaneeringuga planeeritavat kaabliühendusi. Tuletame Teile meelde, et valimistulemustega andsid Häädemeeste inimesed selgelt märku, et eelmise vallavanema (K. Tölp) juhtimisstiil ei vastanud vallarahva ootustele. Juhime tähelepanu, et Teie soovite oma avaldustega sisulise planeeringu vahele jätta, aga endine vallavanem ütleb, et planeering on algusest peale puudulik.

LIIVI LAHE TUULEPARK_KAABLIÜHENDUSE ERIPLANEERING_21.12.2021.a.PDF

http://www.jaagupi.eu/LIIVI_LAHE_ERIPLANEERING_21dec2021.pdf

Lugupidamisega,

MTÜ JAAGUPI SADAM
MTÜ PUHAS SILMAPIIROn 13/12/2021 14:22, delta@fin.ee wrote:

Tere!


Teile on Rahandusministeeriumi poolt edastatud dokument.


Pealkiri: Vastuskiri Eesti Energia riigi eriplaneeringu algatamise taotlusele

Registreerimise kuupäev: 13.12.2021

Registreerimise number: 15-4/4843-5.


Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1, Tallinn 10122
Tel. (372) 611 3558
e-mail: info@rahandusministeerium.ee
www.rahandusministeerium.ee  

PSäästa loodust ja ära prindi seda e-kirja!

LIIVI LAHE TUULEPARK_KMH_ENEFIT GREEN_ SKEPAST & PUHKIM_2021
https://www.jaagupi.eu/EestiEnergia14_12_2021.zip
Energiafirmad lähevad otse omavalitsusse ja pakuvad neile „kompensatsiooni” ilma mingite uuringute ja täpsustusteta. Seetõttu ei ole
teada, milline on tuulepargi tegelik maksumus, kahju või mõju vallale. Kui altkäemaksu andmine on läbi läinud, ostab energiafirma
võimalikult piiratud “uuringud”, mille töö teevad ära n.-ö. “omad õiged” inimesed.
Otsitakse võimalusi, et kõik tuulepargi rajamiseks vajalikud load saaksid võimalikult kiiresti taotletud. Tegelik eesmärk ja väärtused,
millega soovitakse kaubelda on EL toetused ja Eesti merealade pikaajalised kasutusõigused, aga selleks tuleb ehk vast kõige tülikama
takistusega ehk kohaliku omavalitsuse ning kohalike elanikega võimalikult kiiresti ühele poole saada.
Kuna kevadel 2021.a. laekus Häädemeeste valda liiga palju meretuuleparkide rajamise taotlusi, siis Pärnu merealade mõjualasse jäävad
vallad ning Pärnu linn reageerisid sellele vastavalt ning „põrgatasid” selle kirjaga riigile kõik tagasi:
http://atp.amphora.ee/haademeestevv/index.aspx?itm=105563
Palun tutvuge selle kirjaga: http://www.jaagupi.eu/LIIVI_LAHE_ERIPLANEERING_21dec2021.pdf
Ülaltoodud pildil on kajastub meretuuleparkide planeerimise ahel, mida Eestis ei rakendata. Käeolev pilt on võetud Hollandi valitsuse
toetusel valminud riiklikust nõuandebrošüürist, mis kirjeldab meretuulepargi planeerimise protsessi.
Käesoleva aasta I poolel peaks valmima „kohaliku kasu instrumendi seadus”, aga juhime tähelepanu, et tuulepargi mõjualasse jäävale
kogukonnale rahalise hüvitise pakkumine ilma tegelikku maksumust uurimata on ebaökonoomne (vastavalt Eesti põhiseaduse art.5).
Seetõttu tuleb kõigepealt teha uuringud ning allpool nähtub, et hoopis planeerimisseadus on puudulik.

 1. Kas planeerimine Eestis on seaduslik?
  Mis on selle otsuse staatus? – https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/inf_21_2743
  Selle asemel, et juurpõhjusega tegeleda, kutsus rahandusminister oma Facebooki seinal planeerimist mitte tõsiselt võtma.
  Mõned päevad hiljem hiljem kirjutab Häädemeeste endine vallavanem, Karel Tölp, et Pärnu merealade planeering on pettus.
  Kirja sisuga saate tutvuda siin: Karel TölpPDF14.12.2021. a.
  Olgugi, et eelmisel suvel jäi Eesti merealade planeering kinnitamata ja on tänaseni kehtetu.
  Siin on link meie (vastamata) kirjale, kus palume kogu senine tegevus kehtetuks lugeda: https://jaagupi.eu/EESTI%20MEREALADE
  %20PLANEERIMISEST_16.12.2021.a.pdf või https://www.eitapjatuulikutele.eu/hendrikson/
 2. ELi raamistikke ja suuniseid eiratakse, isegi ei tõlgita.
  ELi juhenddokumenti tuuleenergia arendamise kohta ja EL loodusseadusandluse korraldusi Natura2000 aladel ei ole Eestis veel mitte
  kunagi isegi mitte kasutud, kuna neid ei ole tõlgitud!
  Riigitöötajad järjekindlalt kinnitavad, et nemad inglise keelt ei loe. Me ei saa teie juhistega isegi kohtusse minna. (allikas:
  https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/wind_farms_en.pdf )
 3. Puuduvad EL kehtivad ajaskaala ning plaanimisjärjekord.
  Merealade planeerimine ei ole tehtud EL-i standardite järgi. Meie poolt koostatud kiri:
  http://www.jaagupi.eu/LIIVI_LAHE_ERIPLANEERING_21dec2021.pdf Valitsus ei suutnud taotlusi koordineerida, tekitades
  ülekoormust, muutes tegeliku planeerimise võimatuks.
 4. Eiratakse ELi ja rahvusvahelisi seadusi.
  EL on sellest korruptsioonist teadlik ja artiklid, mis viitavad teadaolevate EL-i seaduste puudulikule rakendamisele, on EL-i Balti riigid
  esirinnas. Palun tutvuge: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ministerial_declaration_our_baltic_conference.pdf
  Tsiteerime: Art. 1. “RECALLING with serious concern the situation of the Baltic Sea marine environment”
  Art. 2 “EXPRESS concern ..”
  Art. 3. “RESTATING our commitment to full implementation of the relevant European legislation” etc.
  Teadusuuringud nõuavad tegelikke kohalikke mõõtmisi, otsustas ELi kohus.
  Palun tutvuge kohtulahendiga: Euroopa Liidu Kohus PRESSITEADE nr 77/20 Luxembourg, 25. juuni 2020 Kohtuotsus (kohtuasi C-
  24/19). https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-06/cp200077et.pdf
  Karel Tölp kirjutas: “Pärnu maakonna tuuleala planeeringus ei ole määratletud tuulikute kõrgusi ega parameetreid, ehk siis antud
  vaidlused teemal, et planeeringu arutelul räägiti muudest mõõtudest, kui täna hoonestusõigusega soovitake, ei vii kuhugi. “
  PDF14.12.2021. a.
  Avatud rahvusvahelisi ja EL avatud andmeid/standardeid/juhendeid/mudeleid/parimaid praktikaid ja rahvusvahelist kirjandust ei kasutata.
  EL “Guidance document on wind energy developments and EU nature legislation” on täielikult ignoreeritud! Samm-sammuline 3-
  etapiline planeerimine on Eestis kohustuslik, kuid seda eiratakse.
  Palun tutvuge: https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/wind_farms_en.pdf
  Eestis ei ole veel ametlikult isegi avatud teadust olemas.
  Development Plan 2021–2035 (TAIE). This framework is based on the recommendations of the Open Science Expert Group established
  by the Estonian Research Council in 2016 and two studies conducted within the framework of the RITA program and the
  recommendations of the European Commission and the OECD . University research libraries and the DataCite Estonia Consortium are
  actively involved in introducing the principles of open science in Estonia.
  https://www.avatudteadus.ee/
  Skepast ja Puhkimi pakutavaid ettepanekuid (tosin 1-leheküljelist uurimisseadistust) ei saa kvalifitseerida professionaalseteks.
  Palun tutvuge, kuidas tuleb teadustöösid koostada:
  The manual on how to write a research(80p.) Research-net gives a 20 page guideline on Writing an Empirical Research Report,
  DOI:10.1007/978-0-230-34553-9_11
  https://www.researchgate.net/publication/312963861_Writing_an_Empirical_Report
  Töö vastavalt EL normidele: https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm
  Poliitika peab teadusel põhinema: https://ec.europa.eu/knowledge4policy/
  The EU GOP21 reports. Kõikide EL (satelliitide) andmestik ja mudeleid on ignoreeritud.
  21.12.2021 kirjutasime rahandusministrile järgneva kirja: http://www.jaagupi.eu/LIIVI_LAHE_ERIPLANEERING_21dec2021.pdf
  Sellegi poolest käesolev, Skepast ja Puhkimi poolt koostatud uuring ignoreerib puudusi, millele oleme juba tähelepanu juhtinud!
  “Main research point is missing. Risk that the Liivi Bay eco system reach a tipping point and collapses and becomes a agea/weed lake.
  This major risk demands calculating accumulated effects. The government made modeling of risks impossible. Wind shadows of
  overlapping wind farms make only a limited amount of economically usable windmills possible.
  Local tipping point we fear from climate change are locally not examined and are bound the happen long before the world starts to burn.
  The 10.000km2 Liivi Bay is largely not examined S&P writes. Wind & currents and the entire seal (foodchain) are not known. The small
  slow current that goes around in 2 years. When the lake like flow stops, the weed algae system explodes.
  Tipping points are a point at which an ecosystem can no longer cope with environmental change, and the ecosystem suddenly shifts from
  one state to another. It happens everywhere where humans massively enter. Climate change in large. Local Liivi Bay change looks like a
  Russian style ecological planning mistake is in the make. The bay turns green & dead quickly. Repair takes a generation.
  Natura2000 maps are never made/just left empty!
  HELCOM and NATURA2000 are unusable. Wait for the update instead of using empty maps. Skepast & Puhkim wanted to do here:
  https://www.jaagupi.eu/17_%20kaitstavate%20alade%20ja%20liikide%20l%C3%A4hte%C3%BClesanne.docx
  Hindamise aluseks on ajakohane keskkonnaregistri andmebaas, EELIS infosüsteem, tuulepargi piirkonnas tehtud inventuuride, uuringute
  ja seirete andmed, HELCOMi
  https://natura2000.eea.europa.eu
  https://www.jaagupi.eu/17_%20kaitstavate%20alade%20ja%20liikide%20l%C3%A4hte%C3%BClesanne.docx
  Tsiteerime: “Hindamise aluseks on ajakohane keskkonnaregistri andmebaas, EELIS infosüsteem, tuulepargi piirkonnas tehtud
  inventuuride, uuringute ja seirete andmed, HELCOMi.”
  https://www.jaagupi.eu/18_Natura%20hindamise%20l%C3%A4hte%C3%BClesanne.docx
  Tsiteerime: “Natura hindamine (Natura 2000 aladele avalduvate mõjude hindamine) toimub KMH protsessi käigus. Hindamise aluseks
  on Natura standardandmebaas, ajakohane keskkonnaregistri andmebaas”
  LINNUSTIK.
  “Pärnu lahe Natura2000 Bird directive SiteCode: EE0040346 demands to research the following birds:
  Gavia stellata, Fulmarus glacialis, Calonectris diomedea borealis, Oceanodroma leucorhoa,Morus bassanus, Cygnus olor, Cygnus
  cygnus, Anser anser, Branta canadensis, Branta leucopsis, Tadorna tadorna, Anas penelope, Anas clypeata. Aythya ferina, Aythya,
  fuligula, Aythya marila, Somateria mollissima, Clangula hyemalis, Bucephala clangula, Mergus serrator, Haliaeetus albicilla,
  Haematopus ostralegus, Recurvirostra avosetta, Charadrius hiaticula, Pluvialis apricaria etc.
  Natura2000 regional Step by step research & development demanded.”
  IGNOREERITAKSE KAABLITE MÕJU
  Cables act like ELECTRICAL fences for bottom fish migration.
  All EU guides and rules on cabling are ignored.
  https://fsr.eui.eu/publications/?handle=1814/66431
  https://ec.europa.eu/energy/topics/markets-and-consumers/wholesale-energy-market/electricity-network-codes_en
  Kuigi täpne vajalik võimsus on kaablite (eri)planeerimise jaoks ebakindlas planeerimisetapis, siis ignoreeritakse meie kirju
  ministeeriumidele ja teistele pooltele.
  http://www.jaagupi.eu/LIIVI_LAHE_ERIPLANEERING_21dec2021.pdf
  RESEARCH (Published: 17 July 2021)
  “Exposure to Electromagnetic Fields (EMF) from Submarine Power Cables Can Trigger Strength-Dependent Behavioural and
  Physiological Responses in Edible Crab, Cancer pagurus (L.). EMF effects on animals like seals and bat’s are acknowledged by Estonia.
  Although this international research has been skipped.
  Cable installations are trading-off environmental impact against fire safety performance. Disposal and recycling of end-of-life cable
  plans must be included. Quality limits must be set by the government to prevent cheap easy solutions that harm the people.
  Mitigating environmental impacts is especially relevant for buildings and infrastructure which is required to operate continuously.
  Maintaining the quality of cable product becomes more challenging when services are required around the clock.
  Cabling&foundation are the major part of coast & environmental risk of a wind-farm and must be included.”
  EI JÄRGITA EL PRAKTIKAID
  EL soovitab süvamere ujuvaid tuuleparke. Betoonvundamendid on lihtsalt liiga keskkonnariski täis/kulukad. Liivi lahe projektid on
  aegunud. Kasumlikud on ainult ujuvad süvamere tuulepargid. Liivi lahe tuuleparkide projektid toetavad vaid vanakooli Põhjamere
  süsinikutööstust.
  https://www.jaagupi.eu/SP14_12_2021/1_merepõhja_setted.asice
  4_ merepõhja elupaigad.docx Kommentaar: Liivi lahe merepõhi ei ole kaardistatud!! Kaardistage kõigepealt merepõhi, sest seal leidub nii anumaid tundmatute keemiliste ühenditega, bioloogilisi kui ka ajaloolisi väärtusi. Palun tutvuge: AHIS (avalik HIS) (vta.ee) https://www.jaagupi.eu/SP14_12_2021/5_kalastik.docx Quote: ”Information on the location and variability of the main migration corridors is currently essentially non-existent” The Habitats and Birds Directives aim to protect Europe´s biodiversity, including selected marine species and habitats. According to these Directives, Member States have to monitor and report to the European Commission a range of parameters, among them the distribution of the different species and habitats using the EEA 10 km grid. Afterwards, the European Environment Agency (supported by its European Topic Centre on Biological Diversity) compiles this information and makes it available under the Article 17 web page (for the Habitats Directive) and Article 12 web page (for the Birds Directive). The maps are also made available through the Natura 2000 Network viewer and from EUNIS. Teie eriplaneering ei austa EL ettekirjutusi ega kokkuleppeid. Rahvusvalelisi leppeid tuleb alati esmajärjekorras austada. Elektrivõrgu ja kaabelduse ettekirjutus: https://fsr.eui.eu/publications/?handle=1814/66431 https://ec.europa.eu/energy/topics/markets-and-consumers/wholesale-energy-market/electricity-network-codes_en Palun teavitage meid, et austate rahvusvahelisi leppeid ja kogukonna soovi teha vastutustundlikke otsuseid, mis põhinevad avatud teadusel. Palun austage ELi kalapüügihüvitise suuniseid (EU Fishing Compensation guidelines). Hetkel näeme, et plaanite Läänemere leppe11 esimestest punktidest mööda minna. Ohustatud on EL kõrgendatud kaitse all olevate hüljeste toitumisahel (kalakudealad, kalad jne.) EU Guidance document on wind energy developments and EU nature legislation orders in Natura2000(Article 6(1) and 6(2)) centres on the conservation andmanagement of all Natura 2000 sites at all times. source:https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/wind_farms_en.pdf The second type (Article 6(3) and 6(4)) lays down an assessment and permitting procedure for plans or projects likely to have significant negative effects on Natura2000 sites. Palun selgitage meile, et kuidas Skepast ja Puhkim kavatseb hinnata kumulatiivseid ja kombineeritud mõjusid teiste plaanide ja/või projektidega? Võtame ette näiteks Natura20005 kaardid. Natura2000 kaardil olevad andmed Eesti kohta on pettus. Toome ühe näite: Euroopa Liidus rangelt kaitse all olevaid ja toitumisahela viimasesse otsa kuuluvaid hülgeid, ei ole kaardistatud! Järelikult ei ole Eestis kaardistatud kogu nende toiduahelat (kalad, kalade kudealad jne). Seda ei ole tehtud korruptiivse planeerimise tõttu. Enne tuuleparkide planeerimist peame kaardid kaasajastama. Sh. ka HELCOM-i kõrgelt kaitstud elupaigad ja nimekirjad on eksitavad. Natura2000 või HELCOMi kaart ei kehti ja vajab esmalt värskendamist. Vigase planeeringuga on rikutud paljusid Euroopa Liidu leppeid ja Läänemere lepet, mis kohustavad avatud teadust kasutama ja kaarte uuendama. See, et teil ei õnnestunud kõike kaardistada, ei tähenda kindlasti, et võite ära jätta! https://www.jaagupi.eu/7_käsitiivalised.docx Eesti tuuleparkide majandusteadus. Alltoodud pildil on kajastub meretuuleparkide planeerimise ahel, mida Eestis ei rakendata. Käeolev pilt on võetud Hollandi valitsuse toetusel valminud riiklikust nõuandebrošüürist, mis kirjeldab meretuulepargi planeerimise protsessi. Palun tutvuge: õ http://www.jaagupi.eu/LIIVI_LAHE_ERIPLANEERING_21dec2021.pdf Tuuakse näiteks nõuandebrošüüri (valminud Hollandi valitsuse toetusel) välja toodud tegevuste jada/mudel, mida Eestis ei rakendata. Konstitustsiooni arikkel nr. 5 vastaselt on ka teostatavusuuring puudu. The amount/height and how many windfarms (that wind shadow another) is unknown. Maintenance due to sea ice is not calculated. All works are outsourced and cost are uncontrollable. Decommissioning is not calculated. Opportunity cost are ignored. Ist/soll models absent. Fisheries are ignored. The European Parliament has made a strong statement and support for cooperation and proper involvement of fishermen in the planning and design of offshore wind farms. A precondition for co- existence and multi-use of fisheries within OFWs. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0017_EN.html The paper, published in the journal Nature Energy, is entitled: “Reframing incentives for climate policy action.” shows more economic dangers not calculated. Jean-Francois Mercure, Reframing incentives for climate policy action, Nature Energy (2021). DOI: 10.1038/s41560-021-00934-2 . www.nature.com/articles/s41560-021-00934-2 Journal information:Nature Energy Noncompetitive exporters (Like Estonia Shale oil, the US, Canada, Russia) would be unable to compete on price in this flooded market, suffering a double blow from declining demand and low oil and gas prices. Wind& sea current are not examined. Massive wind parks stop the wind. Concrete foundations of the windmills block the water flow as well. The wind/waterflow has not been simulated. Throughout the industry floating windfarms are seen as the solution. Pondera Consult who advices EG now builds thoose parks elsewhere, like in Taiwan&Europe. Liivi Bay gets uneconomic windfarms with unkown ecological risks. Natura2000 Bird directivedemands to research that is not planned. Planned research on birds is incomplete in many ways. https://www.jaagupi.eu/6_linnustik.docx Pärnu lahe Natura2000 Bird directive SiteCode: EE0040346, Pärnu bay, demands to research the following birds: Gavia stellata, Fulmarus glacialis, Calonectris diomedea borealis, Oceanodroma leucorhoa,Morus bassanus, Cygnus olor, Cygnus cygnus, Anser anser, Branta canadensis, Branta leucopsis, Tadorna tadorna, Anas penelope, Anas clypeata. Aythya ferina, Aythya, fuligula, Aythya marila, Somateria mollissima, Clangula hyemalis, Bucephala clangula, Mergus serrator, Haliaeetus albicilla, Haematopus ostralegus, Recurvirostra avosetta, Charadrius hiaticula, Pluvialis apricaria. As well as other Natura2000 species nearby influenced(Also x-border according EU guidelines) “Guidance document on wind energy developments and EU nature legislation” on birds is ignored. Entire EUNature2000 maps non- existent(white) for the entire foodchain. https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/wind_farms_en.pdf It’s only a bird study. Seals and their entire foodchain are not counted. Birds are part of that ecosystem that must be included for all scenario’s the wind farm permit. Research is old and limited “2006 Summary Report of the Preliminary Survey of Birds in the Kihnu Offshore Wind Farm” Local wind data fraud ed. EU (satellite) wind data ignored. Height of the windmill/wind measurement not given. https://www.jaagupi.eu/13_turbulents.docx The description tells nothing! Data/model and previous research is not given. When there is nothing given to comment or do then it’s no science (Karl Popper). Palun tutvuge ELi suunistega ehk samm-sammult integreeritud protseduuriga. Kasutage ELi satelliidiandmeid. Viljandi/Pärnu sadama tuuleandmed planeeringualal, Liivi lahes, kehti. New research to include Obstacle and barrier effect. Open Access Research Article, Published: 20 September 2019 Wind-Turbine and Wind-Farm Flows: A ReviewFernando Porté-Agel, Majid Bastankhah & Sina Shamsoddin Boundary-Layer Meteorology volume 174, pages1–59 (2020) https://link.springer.com/article/10.1007/s10546-019-00473-0/ Also:“Evaluation of the potential for wake steering for U.S. land-based wind power plants” is authored by D. Bensason, E. Simley, O. Roberts, P. Fleming, M. Debnath, J. King, C. Bay and R. Mudafort, 18 May 2021, Journal of Renewable and Sustainable Energy. DOI: 10.1063/5.0039325 Tabel 1. “Tuulepargi alternatiivid tuulegeneraatorite võimusest lähtuvalt” does not specify the type of windmill(blade) needed to research wind effects and audio effects. The wind-farm positioning is relevant too. The Pärnu permit is not valid and not workable. The competent authority must set standards for each KMH. Standards must be properly be substantiated for the specific KMH. Need a thorough environmental assessment is needed Actual measurements and real research are needed for a specific wind farm. acting unlawfully justify a claim because of improper governmental management. See other posts or the link to your language version of the EU law. Eesti keel, Euroopa Liidu Kohus PRESSITEADE nr 77/20 Luxembourg, 25. juuni 2020 Kohtuotsus (kohtuasi C-24/19). Peame järeldama, et Skepast ja Puhkimi koostatud dokument ei hõlmanud ELi seadusi ega suuniseid. Palgake professionaalid ja töötage EL avatud teaduse reeglite järgi. OÜ Elustik: Oliver Kalda; Rauno Kalda Peamine osa infrasoonilisest mürast on välja jäetud! https://www.jaagupi.eu/9_10_välisõhu_myra_infraheli.docx https://www.jaagupi.eu/9_11_veealune_myra_vibratsioon.docx Siin on tõestus selle kohta, et infrasooniline müra mõjub inimestele halvasti, aga ka vee-elustikku puudutavad uuringud on välja jäetud. (Applied Acoustics, 2021; 183: 108286) Many other sea life not researched too. Phuc D. Nguyen, Kristy L. Hansen, Bastien Lechat, Peter Catcheside, Branko Zajamsek, Colin H. Hansen. Benchmark characterisation and automated detection of wind farm noise amplitude modulation. Applied Acoustics, 2021; 183: 108286 DOI: 10.1016/j.apacoust.2021.108286Phuc D. Nguyen, Kristy L. Hansen, Peter Catcheside, Colin H. Hansen, Branko Zajamsek. Long- term quantification and characterisation of wind farm noise amplitude modulation. Measurement, 2021; 182: 109678 DOI: 10.1016/j.measurement.2021.109678 Vibration and high power radiation disturbs them far more than assumed before this new research shows. https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(14)00749-0 Rohkem: https://www.eitapjatuulikutele.eu/ultra-sound-research-in-the-baltics-autumn-2021/ Infrasooniline müra härib nahkhiiri. Article Simon P. Gaultier, Anna S. Blomberg, Asko Ijäs, Ville Vasko, Eero J. Vesterinen, Jon E. Brommer, Thomas M. Lilley. Bats and Wind Farms: The Role and Importance of the Baltic Sea Countries in the European Context of Power Transition and Biodiversity Conservation. This new research is LEFT out of the not-open Estonian research! The 300 Meter high windmills generate weapon-grade frequency. Take the wingspan to calculate the 1 to 7 Hertz generated. The speed of sound we all know. Of course, you should NOT do research for a planned 300 Meter windmill with a 50 Meter windmill with shorter wings of 50 meters, like the research done above on Bats. Basic middle school calculation can prove that Killer Mills are real. Read more on sound weapons in use for decades.https://en.wikipedia.org/wiki/Sonic_weapon Also the World Health Organization has declared that wind turbine noise is a serious health hazard, now German research gets to the heart of the matter. Delingpole: Wind Turbines Can Harm Heart, Says German Professor Breitbart James Delingpole 1 November 2018 Wind turbines are terrible for the health of the millions of birds and bats. Skepast ja Puhkimi heliuuringud on loodud teadmiste varjamiseks, mitte teadmiste avastamiseks! Visualiseerimine ja tuuleparkide lähedus on kaugel EL-i tavapärasest. https://www.jaagupi.eu/12_visuaalne_mõju.pdf A professor from Bergen in Norway wrote a famous research article ot SSRN.COM end 2020: Ignacio Herrera Anchustegui University of Bergen, Faculty of Law Date Written: October 29, 2020. Windmill parks closer than 120 km to people are not accepted in the EU anymore. Floating wind-farms are the new normal fitting new economic and ecological minimal standards. The Norwegian top professor names all major wind parks and compares them. Nowhere in the EU the windmill parks are planned like in Estonian now. Windmills also cannot stand on the seafloor, they must float. The seafloor vibration kill marine life. He compared all large windmill parks. What happens in Estonia is exceptional in the EU. Just take a look at the EU wind park map yourself. https://www.jaagupi.eu/14_sotsiaalmajanduslikud_mõjud.docx https://www.jaagupi.eu/16_ohtlikud_objektid.docx https://www.jaagupi.eu/17 kaitstavate alade ja liikide lähteülesanne.docx
  https://www.jaagupi.eu/18_Natura hindamise lähteülesanne.docx
  https://www.jaagupi.eu/19_kliimamuutustele avalduvate mõjude lähteülesanne.docx
  https://www.eitapjatuulikutele.eu/bank-garantees-to-cleanup-needed-ticking-time-bombs/
  https://www.jaagupi.eu/SP14_12_2021/12_visuaalne_mõju.pdf
  https://www.jaagupi.eu/SP14_12_2021/6_linnus tik.docx
  https://www.jaagupi.eu/SP14_12_2021/7_käsitiivalised.docx
  Cables are like ELECTRICAL fences for bottom fish migration.
  RESEARCH(Published: 17 July 2021)
  Exposure to Electromagnetic Fields (EMF) from Submarine Power Cables Can Trigger Strength-Dependent Behavioural and
  Physiological Responses in Edible Crab, Cancer pagurus (L.). EMF effects on animals like seals and bat’s are acknowledged by Estonia.
  Although this international research has been skipped.
  Cable installations are trading-off environmental impact against fire safety performance. Disposal and recycling of end-of-life cable
  plans must be included. Quality limits must be set by the government to prevent cheap easy solutions that harm the people.
  Mitigating environmental impacts is especially relevant for buildings and infrastructure which is required to operate continuously.
  Maintaining the quality of cable product becomes more challenging when services are required around the clock.