Solar wins. Windenergy goes banktrupt next decade.

solar windd

Energy bosses are not only rude bushiness people. They are also bad buisness man. It’s a national danger.

Elon musk of Tesla offers this Solar roof in Oregon/USA. As Nort as Nord Europe. Soon people can de deconnected from the badly managed expensive Energy companies. Dump their crap. You save a lot deconnecting from the bad expensive national cable network. Watch: https://www.teslarati.com/tesla-solar-roof-is-a-bargain-video/

The lesson is that we should leave entrepreneurship too the free market. First killed all on land private windmill initiatives, not letting them on their grid. It would have saved them next decades. Dumb monopolists. Now they want to do themselves windmill parks too late. Not only no enviromental reseach don, there is clearly also no buisness vision too.

Do you see that the directors of these energy companies do not think themselves. They just follow a stupid 5 year plan of the EU. Run their own company into a bankruptcy tells a lot of how they think. We should get rid of those unhealthy National Energy monopolists. That inefficiency is a huge pollution. These stupideties brings our countries in danger. Coivid learned us how stupid government can be. This is another example.

It’s important to include decommissioning cost and guarantees for best materials in the planning permits.

EU law tells that risks are an integral part of any permit. In Estonian the law tell us.

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-06/cp200077et.pdf

Juba määruse ja ringkirja suhtes, millega määratakse kindlaks tuulegeneraatorite paigaldamise ja käitamise loa väljastamise üldtingimused, tuleb läbi viia eelnev keskkonnamõju hindamine.
Kohtuotsus kehtib kõikidele Euroopa Liidu liikmesriikidele ja valitsustasanditele. Käesolev kohtulahend annab Pärnu maakonnaga piirnevate valdade juhtide ja Pärnu linnapea poolt peaministrile läkitatud ühispöördumisele ka juriidiliselt väga konkreetse ning selgelt mõistetava sisulise vastuse.

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-06/cp200077et.pdf

tulenevatele nõuetele ja on selges vastuolus asjakohase Riigikohtu ja Euroopa Kohtu
praktikaga (vt nt 3-16-1472).
KMH programmi eesmärk on määratleda, milliseid mõjusid hakatakse KMH aruande
koostamisel üldse hindama; milliseid alternatiivseid lahendusi tuleb kaaluda; ning kas tuleb
läbi viia uusi keskkonnauuringuid või võib ekspert lähtuda ainult olemasolevast infost.
Selleks tuleb KMH programmis kirjeldada kavandatav tegevust ja selle reaalseid
alternatiivseid lahendusi, määrata nende alternatiividega kaasneva keskkonnamõju hindamise
sisu ja ulatus, kirjeldada KMH läbiviimise metoodikat (mõjude kindlakstegemise ja
analüüsimise kohta) ning panna paika esialgne menetluse ajakava. Võimalikud alternatiivsed
aspektid on asukoht, tehnoloogia või protsess, tehniline lahendus, maht, suurusm võimsus,
toorme tüüp/allikad, tegevus jne. Alternatiivsete aspektide, st meretuulepargi tehnoloogia ja
parameetrite määratlemata jätmine on oluline viga.
KMH programmi ilmset õigusvastasust ehk sisuliste erinevate alternatiivide hindamata
jätmist kinnitab eriti selgelt näiteks see, et tuulikute täpse tüübi, nende parameetrite,
merekaablite ja alajaamade asukohtade alternatiivide vahel kavatsetakse otsus teha alles
ehitusloa menetluse käigus. Seega sisuliselt välistatakse konkreetsete tehniliste lahenduste
hindamine KMH tasandil. See on õigusvastane.