2021/6/21 Email, Käsitletavad teemad: Eesti merealade planeerimine / Häädemeeste valla arengukava aastateks 2020-2025 / sisendi andmine vallavolikogu 30-ndal juunil toimuvale istungile / Euroopa Liidu Kohtu (ELK) kohtulahendist

Häädemeeste meeriplaan
Eesti merealade planeerimine Häädemeeste. Euroopa Komisjon algatas 9. juunil Eesti vastu rikkumisemenetluse seoses metsaraietega Natura 2000 võrgustiku aladel. uroopa Liidu Kohus PRESSITEADE nr 77/20 Luxembourg, 25. juuni 2020 Kohtuotsus

Häädemeeste vallavanemale, vallavolikogu liikmetele ja vallavalitsuse liikmetele,

Käsitletavad teemad: Eesti merealade planeerimine / Häädemeeste valla arengukava aastateks 2020-2025 /  sisendi andmine vallavolikogu 30-ndal juunil toimuvale istungile / Euroopa Liidu Kohtu (ELK) kohtulahendist
Tutvuge palun meie 60-leheküjelise mereplaaniga, koos küimuste ja vastustega: seaplanning2021_appendix.pdf / https://bit.ly/3meriplaan / https://www.jaagupi.eu/meriplaan.pdf


Tutvustame teile uut visiooni, mis on seotud Euroopa Liidu rohelise taasteplaaniga: Euroopa roheleppe raames otsustati 2021. aastal rahastada 72 projekti 1 miljardi euro väärtuses, et kiirendada Euroopa Liidu rohelist taastumist (EU Green Recovery).
Palume teil „Häädemeeste valla arengukava aastateks 2020-2025” Microsoft Word – Häädemeeste valla arengukava 2020 -2025 eelnõu II lugemine (kovtp.ee) / dokumendi SWOT analüüse muuta selliselt, et ka Häädemeeste vald kvalifitseeruks rahastustingimustele, mis on välja toodud nii “European Green Deal Call: Commission funds 72 projects with \1 billion to boost the EU green recovery” seitsmendas (7.) peatükis: European Green Deal Call: Commission funds 72 projects with \1 billion to boost the EU green recovery | European Commission (europa.eu) OR https://horizon-ncp.eu/news/european-green-deal-call-commission-funds-72-projects-eu1-billion-boost-eus-green-recovery / https://bit.ly/3jptR5g
kui ka teise olulise Euroopa Liidu fondi: Euroopa Mere-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi (European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund): emfaf (europa.eu) / lehel. Viimane on suunatud meie toidu väärtusahela muutmiseks.
1 miljard eurot on hinnanguliselt sama palju kui 250 jalgrattateed Pärnust Iklasse. Toetus annaks tööd paljudele erinevatele sektoritele alustades metsandussektorist lõpetades turismi- ja maaparandussektoriga.
Kokkuvõttes on maastiku taastamine koos kõrgtehnoloogilise metsanduse ja kalandusega suurepärane uus visioon Häädemeeste valla ühtlaseks arenguks.
Sellisel viisil haldavad nii Saksamaa / Taani / Holland / Suurbritannia oma maad, mis on sarnane meie maastikuga. Võtke neid võimalusi tõsiselt ning kopeerige seda!
Mida selleks teha?
Palun Häädemeeste valla SWOT analüüsi muuta selliselt, et neid Euroopa Liidu poolt pakutavaid võimalusi saaks rakendada Häädemeeste valla võimalusi silmas pidades (maismaa ning ligipääs merele). Selleks tuleks eelpool toodud seitsmanda (7.) peatüki punktide koostaja, wetlands.org, saidilt kopeerida organisatsiooni põhipunktid kui “võimalused” (Opportunities) ja tuua need üle meie valla SWOT-maatriksisse kui ka tuua välja ka  Euroopa Mere-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi ootused Häädemeeste valla arengukavas.
See viib uue ja parema visioonini, mis aitaks leida ja pakkuda lahendusi erinevate huviguppide ootustele ja vajadustele (põllumajandus, metsandus, kalandus, maaehitus, turism jne), millele varem lihtsalt polnud õiget nägemust.
Visiooniga nõustudes lükatakse energiatööstuse surve tagasi ning tõstetakse ette poole teised Euroopa Liidu roheleppe punktid, mis nii Häädemeeste geograafilist asukohta ja olusid arvestades, vastavad mõlemale eelpool toodud fondi tingimustele kui ka Euroopa Liidu roheleppe ootustele. Erinevaid andmeid, mida saab rakendada leiab ka siit: Homepage | Copernicus / https://www.copernicus.eu/et

Mis puutub tuulikute/tuuleparkide planeerimisse, siis palume teil arvesse võtta Euroopa Liidu Kohtu (ELK) otsust, mis rakendus 25.06.2020. a. ja seda vastavalt ka kohaldada (ECLI:EU:C:2020:503). eesti keel:

Juba määruse ja ringkirja suhtes, millega määratakse kindlaks tuulegeneraatorite paigaldamise ja käitamise loa väljastamise üldtingimused, tuleb läbi viia eelnev keskkonnamõju hindamine.


Kohtuotsus kehtib kõikidele Euroopa Liidu liikmesriikidele ja valitsustasanditele. Käesolev kohtulahend annab Pärnu maakonnaga piirnevate valdade juhtide ja Pärnu linnapea poolt peaministrile läkitatud ühispöördumisele ka juriidiliselt väga konkreetse ning selgelt mõistetava sisulise vastuse.
Lahendiga saate tutvuda siin: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-06/cp200077en.pdf. / https://bit.ly/3y4lj7R

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-06/cp200077et.pdf

Palun guugeldage ja/või küsige õiguskantsleri käest nõu. Tänases olukorras kasutavad sama taktikat ka kõikide teiste Euroopa Liidu liikmesriikide omavalitsused.
Lühidalt kokkuvõttes võib loa tuuleparkide ehitamiseks anda ainult juhul, kui kohalike elanike tervis ei halvene. Seetõttu peavad kõik maksimumväärtused olema juba valla poolt ette määratud. See tähendab, et seal on mitmeid argumente, mida tulnuks arvestada tuuleturbiinide paigaldamise lubamise otsustamisel nagu grupeerimine, maa ja mere kasutamine, niiskustaseme mõju ja pilvede moodustumine, merevoolude muutused ja tuule vähenemine, elupaikade mõju, põllumajandus, müra mõju, värelus ja päikeseloojangust põhjustatud varjud, ohutus ja mõju loodusele.
Valitsusele ja Eesti Energia / Enefit Greenile tähendab see, et kõik need mõjud peavad olema nullid, sest Eesti Energia / Enefit Green ise ei täpsusta, mida nad tahavad, ja naeruvääristab planeerimisprotseduure, nagu me ka lisas kirjeldasime.
Palun kohendade arengukava ja  võtke meie visioonist eeskuju, sest Häädemeeste piirkonnal on kõik eeldused võia neid eelpool toodud fonditoetusi!

Koostatud. 27.06.2021. a. Häädemeestel

MTÜ Puhas Silmapiir

Teile on Rahandusministeeriumi poolt edastatud dokument.


Pealkiri: Vastus pöördumisele

Registreerimise kuupäev: 28.06.2021

Registreerimise number: 1.1-13/4724-2.

UPDATE (2X):

image 10

https://www.err.ee/1608269556/oiguskantsler-keskkonnaamet-saaks-ettekirjutuste-tegemist-ara-hoida

Euroopa Komisjon algatas 9. juunil Eesti vastu rikkumisemenetluse seoses metsaraietega Natura 2000 võrgustiku aladel.

Komisjon on seisukohal, et Eesti rikub EL-i keskkonnaõigust, täpsemalt loodusdirektiivi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) direktiivi.

Keskkonnaministeerium pidanuks oma seisukohad Euroopa Komisjonile esitama kahe kuu jooksul alates rikkumismenetluse algatamisest juuni alguses. Teadaolevalt on Keskkonnaministeerium aga taotlenud vastamistähtaja pikendamist ning see on lükkunud septembrisse. Sel nädalal arutab rikkumismenetlust riigikogu keskkonnakomisjon.EL-i õiguse järgi tuleb enne metsaraie lubamist hinnata, kuidas otsus mõjutaks Natura ala kaitse-eesmärkide saavutamist. Loodusdirektiiv kohustab hindama nii konkreetsete tegevuste mõju, nagu raie, kui ka neile tegevustele raamtingimusi seadvate kavade mõjusid, nt metsanduse arengukava ja üldplaneering. Viimast tüüpi mõju hindamisi nimetatakse mõju strateegiliseks hindamiseks ning seda reguleerib lisaks loodusdirektiivile ka KSH direktiiv.

image 11 1024x639

https://www.err.ee/1608309641/kaarel-relve-rikkumismenetlus-mida-riik-niisama-ara-siluda-ei-saa

ELi energiavolinik Kadri Simson:
„Tugevamad suhted kodanikega saavad alguse usalduse ja usalduse loomisest. Ma nõuan läbipaistvuse ja
eetika kõrgeimat taset … Ma tahan, et te keskenduksite tarbijate asetamisele meie energiasüsteemi
keskmesse. ” AU!

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/default/files/commissioner_mission_letters/mission-
letter-kadri-simson_en.pdf
image 12

https://www.debrauw.com/articles/council-of-state-rules-on-norms-for-low-frequency-noise-caused-by-dutch-wind-farms

Palun tutvuge EL kohtulahendiga: Euroopa Liidu Kohus PRESSITEADE nr 77/20 Luxembourg, 25. juuni 2020 Kohtuotsus (kohtuasi C-24/19).

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-06/cp200077et.pdf

Euroopa Liidu õigust on rikutud. Tuulepargi kehtiva loa saamiseks või säilitamiseks on ELi seaduse kohaselt
vaja teha uusi väliuuringuid. Pädev asutus peab kehtestama standardid igale KMH-le. Standardid peavad
olema konkreetse KMH jaoks nõuetekohaselt põhjendatud. Iga konkreetse tuulepargi jaoks on vaja tegelikke
mõõtmisi ja tegelikke uuringuid. Ebaseaduslik käitumine õigustab nõuet valitsuse ebaõige juhtimise tõttu.

Uut seadust rakendati olulise tuuleuuringu suhtes, mis avaldati juulis 2021 ajakirjas “Proceedings of the
National Academy of Sciences” (mis tõendab, et tuulepargid vähendavad looduslikku tuult 50% rohkem; 60%
rohkem pilvi ja 60% niiskemat kliimat ja 0,7 kraadi kõrgemat temperatuuri
). Tulemuseks on
inimtekkelinekliimamuutus, mis tapab nii turismi, põllumajanduse kui ka metsa.
Uuringu sisuga saate tutvuda siin:
https://www.pnas.org/content/118/27/e2103875118.abstract
Kliimaeesmärkide saavutamiseks palume metsa kasutada:
Läti valik:

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/lv_final_necp_main_en.pdf
Üks aasta autokasutuse “neutraliseerimiseks” vajame 10×121 puud, mis hinnanguliselt teeb 1 hektar metsa.
Allikas: https://fpr.vermont.gov/sites/fpr/files/Forest_and_Forestry/Forest%20Carbon-Nov2016.pdf
Valda peab tasustama metsaga CO2 neutraliseerimise eest:
https://envir.ee/en/water-forest-resources/forestry
https://www.globalforestwatch.org/blog/climate/forests-carbon-emissions-sink-flux/?
utm_campaign=BLOG:+Carbon+Flux+Paper&utm_medium=bitly&utm_source=GFWBlog

Meriplaan & Jaagupi_sadam

https://www.eitapjatuulikutele.eu/meriplaan_eesti_jaagupi_sadam.pdf

Rahandusministeeriumi poolt edastatud dokument.


Pealkiri: Eesti mereala planeeringule esitatud ettepanekud

Registreerimise kuupäev: 07.07.2021

Registreerimise number: 15-1/4745-2.